DELA

Svar till Folke Wickström

Folke Wickström önskar få svar på sin kritiska insändare angående Pommerns planerade verkstad vid torrdockan. Det är inte ovanligt att synpunkter går i sär när det är fråga om byggnaders anpassning till sin omgivning och det finns heller inga absoluta sanningar om vad som är stilmässigt det enda rätta.

Pommerns närmaste omgivning är i detta hänseende den mest krävande. Förutom det ståtliga fartyget, stilikonen för Mariehamn, finns det flera kännspaka och karaktärstarka byggnader i närmiljön; Tull- och packhus, Sjöfartsmuséet, Pub Bastun och ÅSS-paviljongen.

Därtill de små K-märkta sköljhusen vid kajen. Att placera en större nybyggnad i denna miljö är ingen lätt uppgift. Stadsarkitektkansliets bedömning är att den nya verkstadsbyggnaden ska upplevas som en del av strandstråket vid kajen med de K-märkta sköljhusen och tullmagasinet medan kobryggan, som ansluter sig direkt till Sjöfartsmuséets nya tillbyggnad högre upp på slänten, utgör en naturlig förlängning av muséets arkitektur.

Kobryggan startar från terrassen framför biljettaulan och för besökaren direkt upp till Pommerns däck. Det är synnerligen viktigt att detaljerna på bryggan planeras med samma känsla för stil och elegans som präglar museets arkitektur.

Tullmagasinet vid kajen längre söderut av arkitekt Torsten Montell har rivits på tjugotalet men byggts om till ett större varumagasin som nu är K-märkt. Det är till sin karaktär en anonym och diskret byggnad som varken konkurrerar med Soncks präktiga Tull-packhus eller Sjöfartsmuséet.

Den nya verkstadsbyggnaden skulle på samma sätt smälta i sin omgivning nere vid stranden om den hade samma takform, fasadmateral och färgsättning som tullmagasinet.

En mindre biljettkiosk vid Pommern skulle med fördel ha kunnat utformas som en modern glaspaviljong men inte en verkstadsbyggnad av den storlek som efterfrågats.

Folke Wickström hävdar också att Pommern i den stadsplan som ändrades för ett år sedan har varit K-märkt och hennes exakta placering angiven i stadsplanen.

Detta stämmer inte, utan K-märkningen gällde enbart sköljhusen och de gamla broarna invid dem. I den nya stadsplanen förskjuts dockan och Pommern något västerut och norrut för att bättre kunna försäkra sig att de gamla broarna och sköljhusen inte skadas under byggtiden.

Själv är jag övertygad att miljön vid Pommern kommer att uppgraderas rejält med det nya trädäcket som omgiver Pommern och den nya servicebyggnaden, som även inrymmer de allmänna toaletterna och sophanteringen.

I synnerhet om man jämför med dagens arrangemang med bajamajor, diverse sopkärl, trappor och svängportar och mitt i allt en liten kiosk, som till sin stil kan upplevas som trivial bredvid de äkta gamla sköljhusen.

Sirkka Wegelius

Stadsarkitekt