DELA

Svar på öppet brev till styrelsen för ÅHS

Tack Marianne Fabritius för ditt engagemang i frågor rörande AK-mottagningen!

Inom ÅHS har vi en väldigt långtgående delegering av beslutsfattande. Frågor av operativ eller klinisk karaktär, det vill säga frågor som direkt berör hur patientvården är organiserad, behandlas av styrelsen närmast i samband med antagandet av den interna verksamhetsplanen och budgetförslaget.

Men även då är det frågan om frågor av större vikt eller frågor som berör ändrade drifts- eller investeringsresurser. Detta beslut gällande AK-mottagningen, det vill säga om planering av patientflöden och hur den medicinska vården för den aktuella patientgruppen är organiserad, har fattas av klinikledningen för Medicinkliniken. Beslutet är helt i linje med ÅHS interna styrdokument och ledningsgruppens direktiv.

ÅHS har i insändare i den 12.9. och i en artikel i Ålandstidningen den 21.9. förklarat bakgrunden till förändringen. ÅHS anser därmed att frågeställningarna till väsentliga delar är besvarade. I insändaren och artikeln inbjuder ÅHS berörda patienter, att om något är oklart eller krånglar angående den egna vården att ta upp det med mottagningen vid besök eller per telefon, vilket fortfarande gäller.

Inom ÅHS styrelse och ledning finns en stor förståelse för att en förändring av en bra fungerande verksamhet skapar reaktioner. Utan den här typen av förändringar som bidrar till att effektivisera vården kan vi dock i förlängningen inte behålla den goda nivå på vården vi anser att vi har på Åland.

Ingrid Johansson

Viceordförande i styrelsen för ÅHS

Bengt Michelsson

T.f. hälso- och sjukvårdsdirektör