DELA

Svar på frågor om mödravård

Med anledning av insändaren av fyra mammor med frågor kring mödravården i framtiden önskar jag framföra följande.
Under sommaren centraliserades mödrarådgivningen på Södra Åland till Mariehamn på grund av vikariebrist. Under september genomfördes en enkät bland alla berörda gravida och nyblivna föräldrar. 44 stycken frågeformulär delades ut.
Av dessa svar framgick att 32 stycken önskade att mödrarådgivningen i fortsättningen sköts i den egna hemkommunen, fyra stycken ansåg sig hellre besöka rådgivningen i stan medan åtta stycken inte hade någon skillnad var deras rådgivningsbesök sköttes.
De flesta som svarade att de vill gå i den egna kommunen lyfte fram just de motiv till sitt ställningstagande vilka framgår av insändaren såsom närhet, trygghet och kontinuitet.

Olika synpunkter angående denna omorganisering finns bland såväl personal som politiker. En arbetsgrupp arbetar med frågan för närvarande och försöker se över fördelar och nackdelar med centralisering respektive utlokalsering.
Troligtvis kommer frågan att lösas under detta år.
Birgitta Hermans
Klinikchef/överskötare