DELA

Svar på frågor om handikappkoordinator

Jag önskar lite senfärdigt svara på ett tidningsmess. Messaren hade frågeställningar om handikappkoordinatorn, utredningar som landskapsregeringen utfört samt finansiering.

ÅSUB genomförde 2007 utredningen ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland” på landskapsregeringens uppdrag.
Utredningen är ett viktigt arbetsdokument och resulterade i flera förbättringar t.ex. höjt barnbidrag, ensamförsörjartillägg, ett extra pensionärsstöd för personer med de minsta pensionerna samt sänkt högkostnadstak för sjukpensionärer.

2008 gjordes en fördjupad rapport om funktionshindrades ekonomiska levnadsvillkor av landskapets socialbyrå. Utredningen var den första i sitt slag på Åland. Att vara funktionshindrad betyder många gånger att man tvingas leva på marginalen. Har man ett funktionshinder som gjort att man aldrig kunnat vara yrkesverksam är man speciellt utsatt. Även familjer med funktionshindrade barn och ungdomar kan ha det tufft ekonomiskt.
Rapporten innehåller flera förslag. Ett av de mest angelägna och efterfrågade var att få en fungerande handikappkoordinator.
Åsikter som kom fram vid intervjutillfällena var t.ex;
”Systemet är för krångligt: informationen ej tillräckligt tillgänglig och lätt att förstå”, ”Många vet ej varifrån man kan söka vad. Finns ingen garanti för att information om individuella rättigheter och möjligheter når fram till klienten/patienten”, ”Målgruppen behöver hjälp med byråkratin för att hitta rätt i paragradjungeln”, ”Finns ett uppenbart behov av en person som bistår i funktionshindrades pappersarbete”.

Målet är en fristående handikappkoordinator som kan hjälpa till vid ansökningar, besvär men framför allt informera om rättigheter och som har kunskap om alla instanser funktionshindrad kan komma i kontakt med.
Handicampen är spindeln i nätet och ett samarbetsorgan för handikapporganisationerna på Åland. Uppgiften är att upprätthålla ett gemensamt kansli, agera i handikappfrågor, bilda stödgrupper och informera om funktionshinder.

Det har
funnits olika åsikter och diskussioner om var en handikappkoordinator ska vara stationerad: ÅHS, Handicampen eller socialbyrån.
Därför har Ålands invalider fått i uppdrag att utreda verksamhetsförutsättningar för en koordinator anställd av Ålands Invalider r.f. Behoven anses mycket omfattande och arbetsuppgifterna och målgruppen måste noggrannt planeras. Önskemålet är att koordinatorn arbetar uteslutande på den funktionshindrades uppdrag, utgående från ett brukarperspektiv. Detta skulle inte ersätta det stöd som åligger myndigheterna utan endast komplettera vid behov. Uppdraget finasieras med Paf-medel som är öronmärkta för social verksamhet.
Katrin Sjögren (LIB)
social- och miljöminister