DELA

Sura mjölken härstammar från Mise

Efter att rutten mjölk påträffats i dike vid Kantarellen framkastas beskyllningar och bortförklaringar i sådan utsträckning, att mjölkens ursprung närmast framstår som ett oförklarligt fenomen. Utan att det behövs några provtagningar på vätskan kan det dock fastställas att det är Mise som bär ansvar för den utspillda mjölken.
Det bör fastslås att Ålands Renhållnings Ab fungerar som entreprenör med uppgift att se till att avfallet transporteras från punkt A till punkt B utan att det uppstår några olägenheter under transporten.

Fastighetsägaren ansvarar för hur avfallet hanteras, men det har påtalats problemen med att föråldrade livsmedel inte kan omhändertas på ett godtagbart sätt. Renhållningen har gett anvisningar om att förpackningarna bör tömmas innan de kan föras till kompostering, vilket skulle förutsätta två extra anställningar.
Utredningar visade att livsmedlen annorstädes förs till kompostering i oöppnade förpackningar, vilka krossas före behandling och det färdigt komposterade materialet sållas så att plast- och glasrester kan avskiljas. På Åland finns inte motsvarande teknik, varför förpackningarna komprimeras innan de transporteras till förbränning i Uppsala. Det är lätt att inse, att när man komprimerar oöppnade mjölk- och filförpackningar, utsipprar det en vätska från komprimatorn.
Bland myndigheterna utmärker sig ledande veterinär Rauli Lehtinen som anger att det mera är fråga om ett miljöproblem än en sanitär olägenhet. Som långvarig styrelsemedlem i Mise ansvarar veterinären för att miljöproblem inte uppstår. Skulle det därtill uppstå sanitära olägenheter för omgivningen, ankommer det på ledande veterinären att utfärda anvisningar åt sig själv i Mises styrelse om hur man skall undvika såväl sanitära olägenheter som miljöproblem vid hantering av avfall på fastigheterna.

Kommunalförbundet bör vidta följande tre åtgärder för att komma till rätta med bioavfallshanteringen:
n Vaskandet efter matrester i avfallspåsarna bör utgå eftersom anvisningar om att det brännbara avfallet skall vara 100 procent fritt från bioavfall har påhittats lokalt. Det som gäller internationellt är att bioavfall skall separeras så att värmevärdet i det resterande blandavfallet stiger till 3.200 kWh/ton, vilket med lätthet kan uppnås. Det är förkastligt att påföra straffavgifter på 50 euro för felsorteringar och ytterligare kan anges att Mise gör sig skyldig till arbetarskyddsbrott när man uppmanar sin personal att gräva i avfallspåsarna.
n Restauranger och storkök skall skaffa i marken nedsänkbara bioavfallsbehållare så att bioavfallet kan hanteras hygieniskt och undantag kan ges för godtagbar hemkompostering.
n Ålandskompostens halvfärdiga anläggning i Gunnarsby bör kompletteras med sluten krossning av livsmedelsförpackningar och den färdiga slutprodukten skall genomgå sållning så att papper, plast och glas kan avskiljas och den färdiga kompostjorden uppfyller uppställda renhetskrav.


Carl-Gustav Flink