DELA

Sundback, förklaringarnas förklaringar

Ordförande Barbro Sundback tycks inte förstå varför den Liberala gruppen förundrar sig över att ekonomin inom ÅHS okontrollerat överskridit budget. Och att ordföranden för styrelsen för ÅHS under hela året inte gjort något åt saken. Ordförande Sundback förstår inte heller att en naturlig slutsats då blir att ordförande Sundback har misslyckats i sitt uppdrag.
En ordförandes främsta uppgift måste väl vara att i samråd med förvaltningschef regelbundet övervaka både verksamhet och ekonomi. Och att när tendenser till avvikelser uppdagas, i budget och verksamhetsplan, ta upp detta på föredragningslistan för styrelsen. Men det har inte ordförande Sundback gjort.

Ordförande Sundback väljer istället att använda sin tid till att försöka sabotera ett i laga ordning fattat beslut som Torbjörn Björkman har i uppdrag att fullfölja.
Ordförande Sundback har använt sig av sin post som styrelseordförande för ÅHS som politisk megafon för att bekämpa ett, i laga ordning fattat beslut, som hon ogillar. ”Konflikten”, uppstod och skapades när ordf Sundback låter sig styras av sitt ”ogillade” snarare än av det ansvar som uppdraget att vara styrelseordförande kräver.
Ordförande Sundback har använt tid, som borde använts till att följa upp den ekonomiska utvecklingen inom ÅHS, till att rådda till styrelsearbetet så till den grad att ordförande Sundback till slut blev satt i skamvrån. Och att vice ordförande Roger Jansson tillsattes för att reda ut eländet.

Ordförande Sundback skriver att det i jan 2013 fortfarande inte går att avgöra hur stort överdraget i budgeten blir! Man måste vänta på bokslutet! Än mindre vet man orsakerna och om åtgärder som borde ha vidtagits.
Budget 2012 för ÅHS fastställdes vid styrelsemötet den 24 febr. Vid styrelsemöte den 2 mars diskuteras, enligt protokoll, minskat ekonomiskt utrymme med bäring på lång sikt, 2013 – 2015, men uppföljning av budget för 2012 nämns inte. Enligt protokoll så nämns den ekonomiska utvecklingen först den 31 aug. Med fokus på budget för 2013. Inte ett ord om den ekonomiska utvecklingen de första 8 månaderna 2012. I sept, så noteras att det finns oro för budget 2012. Intäkterna ser ut att bli lägre än budget. Med denna lilla utvikning om budget 2012 så behandlar styrelsen budget 2013. Budget 2012 lämnas åt sitt öde. Än mer behovet av att vidta åtgärder för att motverka den okontrollerade och negativa budgetutvecklingen.

Vid mötet den 26 okt så tar styrelsen upp budgetsituationen 2012. Det är nu 2 månader kvar av budgetåret! Nu ska orsakerna till avvikelsen redas ut. I slutat av oktober, det är nu försent att stiga tidigt upp!
Ordförande Sundback talar nu om budgetdisciplin. Uppenbarligen har det tagit ordförande Sundback ett år att förstå innebörden av det ordet.
Som högste ansvarig för verksamheten vid ÅHS så tycker ordförande Sundback att Liberalernas påstående om att hon misslyckats i sitt uppdrag och att hon sovit på styrelsemöten är felaktigt. Det har hon all rätt att tycka.

Men verkligheten talar för sig själv, ordförande Sundback har inte klarat av sitt uppdrag, att styra och leda verksamheten inom ÅHS. När Torbjörn Björkman var ordförande så fungerade samarbetet med förvaltningschefen och budgeten hölls inom ramen.
Bengt Hagström
Mångstekta