DELA

Summerande förslag i anonymitetsdebatten

Jag tackar alla som deltagit i denna oerhört viktiga debatt och vill här sammanfatta mina slutsatser.
1. Jag tror att i stort sätt alla kan enas om att kränkande tillmälen och hånfulla kommentarer inte är önskvärda. Vill Du göra ett omdöme om en medmänniska är det ett minimikrav att detta görs under eget namn. Jag tror att envar kan se att gränsen överskrids regelbundet i framför allt ”messa-spalterna”.

2. Alla messare och nätdebattörer bör vara kända av redaktionen vilket nu inte är fallet. Helt anonyma inlägg kan manipulera opinionen. Alla inlägg som publicerats på nätet bör för rättskyddets skull arkiveras för eventuell senare prövning.

3. Inleder en namngiven debattör en debatt bör alla deltagare i denna debatt delta på samma villkor vilket innebär att man gör det under eget namn. Detta skulle möjliggöra en breddning av debatten och de som nu väljer att vara tysta av olust inför de påföljande obligatoriska anonyma messen skulle kunna träda fram.

4. Källskyddet/ meddelarskyddet där alla anonymt kan kontakta våra redaktioner har ingen ifrågasatt och är inte bara en rättighet utan en nödvändighet för en fungerande demokrati.

Anonyma mess och inlägg av allmänt reflekterande, humoristisk eller övergripande karaktär utgör inget som helst problem. (Jag tror dock att de i regel skulle få större genomslag signerade med eget namn).
Alla som kan läsa innantill har förstått att jag inte vill förbjuda några åsikter eller att jag skulle förespråka en debatt för endast en elit. Min enkla önskan är att anonyma trakasserier och anonym mobbning inte skall få förekomma, det är respektlöst och förödande för samhällsdebatten

Voltaire uttryckte det ” Jag hatar vad Du säger men jag är villig att ge mitt liv för Din rätt att säga det”. En debatt skall bygga på att sakligt bemöta argument och åsikter och inte på att kränka medmänniskor.
Debatten är för min del avslutad.
Mogens Lindén