DELA

Strukturella brister i avfallshanteringen

Det är glädjande att notera att Fastighetsverket nu insett sitt ansvar som offentligt bolag och ansvarig ägare av farligt avfall intill dess att annan godkänd mottagare övertagit ansvaret. I början meddelades att ”allt ansvar låg på entreprenören” men har nu ändrats. Att de efterfrågade dokumenten fanns, tagits fram och offentliggjorts är mycket bra. Dessutom det att den nu redovisade dokumentationen är i linje med gällande lagar och förordningar. Fastighetsverket har till slut agerat som ett föredöme genom att ta ansvar för avfallet. Det är precis så som ett offentligt ägt bolag ska agera.

Hela historien hade kunnat undvikas om dokumentationen på vår förfrågan hade lämnats ut i ett tidigare skede eller att samstämmiga svar givits. Svaren som gavs var diffusa och osammanhängande samt ändrades under resans gång. Med det sagt ligger vårt fokus på de strukturella bristerna som möjliggjorde misstankar från första början.

På Åland idag behöver det sällan göras en plan med uppskattad mängd rivningsavfall av olika slag då en byggnad rivs. Detta innebär att det inte är möjligt att i efterhand kontrollera om omhändertagandet av avfallet och dess slutplacering följde gällande lagar och förordningar. Detta kan i värsta fall leda till dumping. Kommunen är den kontrollerande myndigheten och har enligt lag uppgift att kontrollera att avfallet sorteras rätt och lämnas till en godkänd mottagare. Uppskattning av rivningsavfall görs mycket sällan och kontrollen är obefintlig på Åland idag.

Det är ovanligt att det rivs byggnader på Åland och det är troligen orsaken till att det inte finns inarbetade rutiner på plats för dylika situationer. Dagens system innebär dock i praktiken att det är helt upp till byggherren och dennes entreprenörs samvete om rivningsavfall skall tas om hand på ett korrekt sätt eller inte.

Det är viktigt att det går att kontrollera avfallsmängderna samt att detta faktiskt görs. Dels ur miljöperspektiv, för att garantera att avfallet tas om hand på rätt sätt, dels ur konkurrensperspektiv för att alla företag skall konkurrera på lika villkor.

OBUNDEN SAMLING
ANDERS HOLMBERG
CHRISTIAN WIKSTRÖM
SUNE AXELSSON
CONNY NYLUND