DELA

Strider discgolfbana mot generalplan?

Diskussionerna går heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade niohåls discgolfbana som sedan ifjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grönområde. I generalplanen för Mariehamn – antagen av stadsstyrelsen den 26 september 2006 – har Badhusparken reserverats som SBL-2. Den beteckningen står för ”Område eller objekt som ska skyddas med stöd av lagstiftning. Kulturhistoriskt värdefull miljö. (Badhusparken)”.

Nu är man (föreningen Företagarna på Åland?) i full gång med planeringen av en utbyggnad med ytterligare nio hål, vilka i likhet med de befintliga kommer att få en placering som strider mot det ändamål som det aktuella området reserverats för i generalplanen. Det tilltänkta områdets beteckning är SN, som betyder ”Naturskyddsområde”.

Om det här ärendet ända från början hade skötts som det borde ha gjorts, det vill säga genom ett demokratiskt taget beslut i berörd nämnd och efter en beredning gjord i god ordning (vilken bland annat borde ha innefattat en miljökonsekvensbedömning), så hade nu uppkomna, något inflammerade situation i görligaste mån kunnat undvikas.

I fall som det här, där det handlar om att göra avsteg från gällande generalplan, är det inte okej att ett beviljande kommer till stånd genom ett enkelt tjänstemannabeslut. Det är sin sak att besluta om huruvida det ska sättas upp tjugo eller femtio nya papperskorgar i staden, det kan göras på tjänstemannanivå, men någonting helt annat när det gäller tillstånd för en permanent idrottsanläggning, som en discgolfbana de facto är.

I Mariehamn finns stora arealer som i generalplanen är märkta med R, det vill säga som reserverats explicit för rekreation. En discgolfbana, som jag på inget vis är negativt inställd till per se, kunde med fördel ha uppförts inom något av dessa områden istället.

Personligen ställer jag mig en smula frågande till att man får intrycket att föreningen Företagarna på Åland kommit att betrakta discgolfbanan som sin privata angelägenhet. Det är den nu faktiskt inte. Den har utan vidare beredning eller diskussion placerats där den nu är och alla bofasta invånare i Mariehamns har sin fulla rätt att antingen gilla läget eller uttrycka avvikande åsikt. Badhusparken/Badhusberget är nämligen allas vår park och allas vårt berg. Detsamma gäller discgolfbanan, som är en gåva alla vi mariehamnare har fått av Lions.

(Parentetiskt undrar jag också av vilken orsak Mats Adamczak anser att barn under sju år och personer över 60 år ska exkluderas från att använda banan?)

Nina Backlund

 

Svar på insändare:

Beträffande referenserna på generalplanen (SBL-2 och SN) är de korrekta. Infrastrukturdirektören tog beslutet den 12.06.och 12.10.2018 om att anlägga den nuvarande discgolfbanan i Badhusparken. Han gjorde en revidering av banan och en kortfattad utvärdering ett år senare den 28.10.2019 med ett konstaterande att eftersom banan är förlagd i ett känsligt parkområde kan det vara skäl att med berörda förvaltningar kontinuerligt tex. vartannat år utvärdera banan och dess funktion. Ett utlåtande gällande stadsplanen eller generalplanen från stadsarkitektkansliet eller SUN begärdes då inte eftersom tanken med den av Lions donerade banan var en familjebana för mariehamnare.

I måndags kom det in en ansökan om att utöka antalet frisbeegolfhål från 9 till 18 i Badhusparken och med anledning av den begärs ett utlåtande över anhållan gällande föreslagen ändring och utbyggnad av bansträckningen för frisbeegolf i Badhusparken (MHSTAD/346/2018) av stadskansliet, stadsarkitektkansliet och kultur-och fritidssektorn. Med anledning av att ärendet är planerat att tas upp i behandlingen i infrastrukturnämnden inom junimånad önskar de utlåtanden senast måndagen den 15 juni 2020 klockan 16.

Stadsdirektör Barbara Heinonen