DELA

Stort gatuprojekt är levande hela tiden

Svar på insändaren ”Försenad tidtabell för Ålandsvägen” i onsdagens Nya Åland.

För det första vill jag konstatera att ett så här stort projekt är levande hela tiden. Det blir ändringar efter hand och det hoppas jag att alla förstår.

Arbetet är uppdelat i två delar – gatuentreprenaden och stadens egna vatten- och avloppsarbeten (VA). I och med att arbeten skett på olika delar av Ålandsvägen är det säkert svårt att kunna skilja på dessa arbeten.

Gatuentreprenaden följer tidigare uppgjorda planer med några små undantag. Stadens egna VA-arbeten längre norrut längs Ålandsvägen har däremot blivit mer komplicerade och tidskrävande.

Entreprenören fick tillträde till avsnittet Norra Esplanadgatan-Norragatan enligt kontraktet den 20 mars efter att stadens VA-arbeten i Norragatan slutförts. Det här avsnittet skulle enligt informationen på Stadshuset vara klart den 15 maj. Asfalteringen är beställd till vecka 20 som börjar just den 15 maj så det blir någon dags försening.

Enligt kontraktet hade entreprenören tillträde till etappen Norragatan-Nygatan efter den 24 april och arbetet på den etappen har påbörjats och bedrivs således delvis parallellt med den första etappen. Detta avsnitt färdigställs till midsommar i enlighet med tidsplanen.

Efter midsommar är gatan öppen för trafik i fem veckor, varefter den sista etappen Nygatan-Köpmansgatan startar.

Samtidigt som entreprenören arbetat med det första avsnittet har staden genomfört VA-arbeten i Nygatan upp från Magazin, i korsningen Nygatan-Ålandsvägen och längs Ålandsvägen både norrut och söderut. Den 13 mars stängdes Ålandsvägen av vid Nygatan och då beräknades arbetena ta 4-5 veckor.

Främst på grund av ökade och mer komplicerade sprängningsarbeten samt sämre ledningar än beräknat och därmed ökat utbytesbehov har tidtabellen för VA-arbetet i korsningen Ålandsvägen-Nygatan försenats med en längre avstängning som följd.

Under en period kunde delar av avsnittet ha öppnats, men vi bedömde att det var bättre att inte ändra på gällande trafiklösning som trafikanterna vant sig vid. Ledningsarbetet skall vara klart inom denna vecka och området skall vara farbart för fordon och lätt trafik med en temporär ytbeläggning före mitten av maj.

Samtliga tomter har under hela arbetets gång varit trafikerbara, om än genom tillfälliga arrangemang.

Den lätta trafiken har hela tiden haft en trottoar tillgänglig för nord-sydlig trafik på de stängda avsnitten.

I dagsläget håller budgeten för gatuarbetet om 1 miljon euro. Eftersom VA-arbetena ännu pågår är de slutliga kostnaderna inte klara, men budgeten om 150 000 euro kommer att överskridas.

Angående granitkantstenarna har inga ändringar från upphandlingen skett, kantstenarna som används är ”Bohus röd” och levereras från Sverige.

Kai Söderlund

infrastrukturdirektör