DELA

Stort arbete kvarstår

Svar till personalen vid Finström/Geta socialkansli

Personalen vid Finström och Geta socialkansli har i lokaltidningarna den 3 mars 2014 ställt ett flertal frågor gällande Kommunernas socialtjänst.
Det kortfattade svaret på skrivelsen är ja:

Ja, landskapsregeringen utreder frågorna om organisationsform, om hur personalen överflyttas, vilken lagstiftning som gäller, vilken typ av avtal som ska ingås.
Ja, landskapsregeringen bedömer att det kommer att det kommer att innebära ett stort arbete med att få instruktioner, kriterier och andra styrdokument på plats.
Ja, landskapsregeringen ser att bildandet av Kommunernas socialtjänst innebär att kommunerna måste se över sin interna organisation och fördelning av arbetsuppgifter.

Ålands landskapsregering tillsatte den 15 oktober 2013 en lagbredningsgrupp för Kommunernas socialtjänst. Gruppen ska särskilt beakta och beskriva bland annat arbets- skatte- och avtalsrättsliga aspekter med beaktande av förflyttning av personal. Vid det informationstillfälle som ordnades av lagberedningsgruppen den 24 februari gavs även svar på många av skrivelsens frågeställningar. En mer ingående beskrivning är att vänta när lagberedningsgruppen överlämnar sin slutrapport.

Hela Ålands kostnad för KST-sektorerna för år 2012 var 19,4 miljoner euro. Kostnadsökningen mellan 2011 och 2012 var 2,3 miljoner. Reformen handlar dels om att minska kostnadsökningen, dels se till att de enskilda kommunerna inte drabbas oskäligt. I fråga om barnskyddet (som nämndes i insändaren) handlar det dessutom om att öka möjligheterna till handledning.
Arbetet mot en samordnad socialservice på Åland med fokus på kompetens, specialisering och decentraliserade arbetsmetoder fortsätter.

Landskapsregeringen ser fram emot en konstruktiv dialog om hur vi tar tillvara de möjligheter som samordningen kommer att ge.
Med vänlig hälsning,
Wille Valve (MSÅ),
kansliminister