DELA

Stort är inte alltid bäst

Av skäl som är mig oklara har Jörgen Strand bestämt sig för att närhelst Åländsk Center debatterar med den sittande Lib-regeringen rycka ut som dess försvarare. I en ”Replik” i torsdagens Ålandstidning och fredagens Nya Åland vill av allt att döma Strand bemöta några saker i Centerns lagtingsgrupps insändare dagen innan.

Jörgen Strand hävdar att Centern fortsätter att argumentera för att 16 kommuner är det mest effektiva sättet att administrera 29 000 människor på. Det är inte sant. Vi har i alla tider sagt att vi stöder kommunsammanslagningar så länge kommunens invånare själva vill genomföra dem. Men större kommuner är ingen patentlösning för att allt automatiskt skulle bli effektivare.

Jörgen Strand argumenterar med en tydlig politisk agenda. Med hans erfarenhet från politiken borde han själv också leva upp till de höga krav han ställer på andra. Strand hävdar att kommunerna ”kostar” 165 miljoner euro per år. Det vore klädsamt om han samtidigt berättade vad de pengarna ger. De administrativa utgifterna för kommunkanslierna är skärvor i förhållande till skolan, barnomsorgen och äldrevården, alltså de områden som på riktigt skapar kvalitet i vardagen. Nedskärningar där leder oundvikligen till försämrad service.

För oss i Centern är det viktigt att de som berörs och de som äger frågan, de åländska kommuninvånarna, är medvetna om de effekter som kan följa med en toppstyrd agenda där man i generaliserande ordalag degraderar skolor, dagis och äldreboenden till ansiktslösa ”kostnader”.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson