DELA

Stornäset unikt ur skogsbrukssynpunkt

Annandag påsk ordnade Stornäsets vänner och Ålands Natur och Miljö r.f en vandring längs skogsstigen på Stornäset med skogsförvaltare Ray Holmlund som guide. Vandringen var den andra av fyra i vandringsserien ”Möt våren på Stornäset”.

Ray Holmlund berättade att skogen på Stornäset är unik eftersom naturtyperna som är typiska för Åland växlar mycket snabbt.
På Stornäset kan man till fots snabbt förflytta sig från bördig skogsmark med lövträd till karg, bergig mark med mestadels tall till strandnära albestånd och vassvikar.
Holmlund berättade också om olika skötselmetoder i skogen, alla långsiktiga försök som landskapet bedriver i området och den miljöhänsyn som tas, framför allt vid avverkningen. En mängd gamla rakor (döda träd) lämnas som boplats för fåglar och insekter och när de döda träden faller omkull och så småningom multnar ger de rum och näring för smådjur och ytterligare insekter för att slutligen själv bli näring för ny växtlighet.
Vid stränderna lämnas breda skyddszoner av träd och buskar, viktiga för både djur och växtliv samt för att motverka urlakning av näringsämnen till sjön. Stornäset fungerar även som undervisningssal för skogsbruksstuderande och är med sin långa dokumentation unik i sitt slag – försök med trädarter, skog och virkesproduktion gör man ju inte över en natt precis.
Skogsbruksbyrån föregår med mycket gott exempel vad gäller miljöhänsynstagande inom skogsbruk och Stornäset fyller här en mycket viktig roll rent pedagogiskt sett, också för lekmän.

Utarmningen av den biologiska mångfalden är ett akut problem globalt. Senast 2010 skulle förlusterna av biologisk mångfald stoppats enligt ett beslut från FN.
Om man anlägger en golfbana med vägar, parkeringsplatser, servicehus och gräsmattor på Stornäset är allt som återstår en spillra av den mångfald och natur som nu finns där. Eventuellt kan en golfbana, om den anläggs på rätt sätt, bidra positivt till den biologiska mångfalden men då skall den anläggas på ett område där mångfalden från förut är liten, t.ex gamla avfallsdeponier eller åkrar som inte längre är i bruk.
Den biologiska mångfalden är stor på Stornäset, just för att där finns så många olika biologiska nischer som ändå ligger inbäddade i ett stort oexploaterat område. En golfbana på Stornäset skulle gå stick i stäv med principen om främjandet av biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Styrelsen för Stornäsets vänner