DELA

Stora kostnader för att behålla Boreniuska

I arbetet med delgeneralplanen (DGP) kommer alltfler detaljer fram som väcker förundran. Moderat Samling för Mariehamn har uppfattningen att planeringen skall resultera i att hus byggs och inte bara i planer på papper. Vidare har vi framfört att planförslaget inte räcker ända fram utgående från fullmäktiges målsättningar. Detta har motsagts med emfas från vänster.

När vi följer Boreniuska projektet upptäcker vi att det är långt ifrån klart att det kommer att genomföras på basen av förslaget till DGP. Ett intentionsavtal har ingåtts som skisserar vilka eftergifter staden behöver göra för att bygget skall bli av. Det finns också en bruttokostnadskalkyl på vad skyddet av fasaderna mm på Borenius innebär i fördyringar och försämringar. Den beräkningen slutar på över 4 miljoner euro!

Det märkliga i sammanhanget är att förvaltningen i avtalet tagit med åtgärder som hör hemma i DGP. Till exempel en femte våning och parkeringstillfart under Ekonomiegatan och Strandgatan samt förändring av P-kravet. Vi har inga invändningar mot dessa, tvärtom, vi har efterlyst och efterlyser fler våningar. Vi har likaså efterlyst en plan på och villkor för hur utrymme under gator skall användas för parkeringar och tillfarter. Vi ser stora fördelar med att mata de underjordiska centrumparkeringarna från Östra utfarten. Flera av punkterna hör dock hemma i fullmäktige, både planåtgärder och ekonomiska åtaganden.

Intressant är att stadens juridiska expert (en tidigare lagberedare som kan PBL) säger att en replika, alltså en likadan nybyggnad, är att värna skyddet i lagens mening. Det har också tomtägaren föreslagit utan alla tillägg. Vad är då problemet?

Vi är som sagt för flera våningar och bättre parkeringslösningar men vi har mötts av ett totalt ointresse. Nu går det tydligen i avtal att göra det mesta, inte för att det är bra för stadens utveckling, utan för att bibehålla ett hus som tjänat ut efter god tjänst.

Sparandet av Boreniuska innebär att vi säger nej till flera moderna bostäder, till 22 P-platser i intressant läge och vi behåller en byggnad som ur tillgänglighets-, klimat- och energisynpunkt är väldigt dålig. Vi behåller alltså en byggnad som inte tar hänsyn till de äldres klart uttalade behov.

Gatuingångarna går inte att använda för rullstolar och rullatorer. Hissar saknas och genomför man jobbet som en renovering finns inget lagkrav på tillgänglighet och hissar. Hur bygger man förresten ett hisschakt i ett hus av halmtegel? Dessutom borde huset och gatunivån sänkas för att hänga ihop med Magazintomten och ”nya” Zeipels för att få en jämn nivå och möjliggöra en framtida överglasning för ett uterum i stadens verkliga centrum.

Till saken hör att staden beviljat rivningslov för Boreniuska, det känns inte riktigt logiskt att nu ta till stora kostnader för att behålla huset.

Vi moderater vill att staden nu tar förnuftet tillfånga, vi anger bevarandet i DGP till möjlig replika och sparar ersättningspengarna till mer angelägna projekt. Vi har mer angelägna hål att fylla inte minst i coronans spår – läs skatteprognoserna!

MODERAT SAMLING FÖR MARIEHAMN