DELA

Stora avgiftshöjningar inte lösningen för ÅHS ekonomi

Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet var föremål för en omfattande debatt under lagtingets avslutande behandling av budgeten för år 2013.
Landskapsregeringens mål är att Åland ska en budget i balans år 2015. Med det menas att vi ska sköta våra gemensamma angelägenheter på ett sådant sätt att intäkterna räcker till för att täcka de kostnader vi har. I den belysningen är ÅHS ekonomi, som utgör drygt 40 procent av landskapets kostnader, avgörande för hur vi ska nå målet med budget i balans.
Budgeten för ÅHS kan inte växa slentrianmässigt och det finns ingen chans att balansera ökande kostnader med enbart höjda avgifter. Styrelsen för ÅHS måste få kontroll över sin budget och strukturella förändringar måste göras för att klara av nästa års sparbeting på två miljoner.
Med strukturella förändringar menas att verksamheter måste ses över och servicen måste produceras på ett effektivare sätt. Med hjälp av ny teknik och organisatoriska förändringar ökar ÅHS sin produktivitet och den goda vården kan behållas och utvecklas.

Styrelsen för ÅHS höll sitt sista möte för året den 21 december. Ett av de viktigaste ärendena på föredragningslistan gällde nya och ändrade avgifter. Media har delvis redovisat förslagen till ändringar. I Ålandstidningen den 22 december ingår i reportaget om avgifterna ett allvarligt fel. Där sägs att intäkterna från patientavgifterna idag uppgår till 6 miljoner euro. Sanningen är den att i bokslutet för 2010 och 2011 uppgick intäkterna från patientavgifterna per år till 2,8 miljoner euro. Samma år var intäkterna totalt 10,7 respektive 9,5 miljoner euro.
Patientavgifterna inom ÅHS är relativt höga om man jämför med motsvarande avgifter i övriga Norden. En viss förhöjning får vi kanske tåla med tanke på det ringa patientunderlaget och vårt isolerade läge men några större avgiftshöjningar är inte sättet på vilket vi kan hålla koll på ÅHS ekonomi.

Lagtinget har beslutat att intäkterna för ÅHS år 2013 ska uppgå till 6,8 miljoner euro. Av dessa intäkter föreslår styrelsen att 2,8 miljoner euro tas in i patientavgifter. Eftersom de s.k. Gullåsenavgifterna och straffavgifterna för ”klinikfärdiga” patienter på tidigare cirka 3,0 miljoner euro per år faller bort måste patientavgifterna till övriga delar höjas för att intäktsnivån inte ska sjunka alltför drastiskt. För enskilda patienter kan detta bli bekymmersamt.
Det är därför viktigt att regeringen samtidigt som man fastställer patientavgifterna tittar på högkostnadsskyddet och sjukdomskostnadsavdraget så att de personer som lider av svåra sjukdomar, ofta besöker sjukvården eller har små inkomster i relation till sina sjukdomskostnader inte drabbas oskäligt när patientavgifterna höjs.

Under det kommande året ska ÅHS sänka sina kostnader med två miljoner euro. Kostnadsramen för år 2013 är 80.600.000 euro och intäkterna är 6.800.000 euro. Underskottet i 2012 års budget visar på att kostnadsmassan är för stor. De två miljoner som ska bort kommer att leda till färre antal anställda och sänkta kostnader i allmänhet.
Färre antal anställda kan man åstadkomma genom att beakta de pensionsavgångar som är aktuella under årets lopp. En stor strukturell förändring inom äldresjukvården har redan mer eller mindre genomförts. Gullåsen är numera en geriatrisk klinik inom specialsjukvården. Patientgenomströmningen har radikalt förändrats och antalet vårdplatser har minskat.
Liknande diskussioner kommer att föras inom hela ÅHS och den 18 januari inkommande år hålls ett ekonomiseminarium om möjligheterna att göra kostnadsinbesparande förändringar utan att försämra vårdkvaliteten.

ÅHS är en resursstark organisation och jag hyser goda förhoppningar om att förändringsarbetet ska kunna genomföras på ett positivt sätt. Effektivare upphandling, fungerande IT-system, bättre budgetuppföljning och en öppen dialog om vad som måste prioriteras är några av hörnsenarena i ett framgångsrikt förändringsarbete.
Vården vid ÅHS är omvittnat god. De flesta som arbetar inom ÅHS är hängivna och vill det allra bästa. Styrelsen är engagerad och ledningsgruppen innehar stor kunskap och viktiga erfarenheter.
Med sådana tillgångar kommer år 2013 med stor sannolikhet att bli ett lyckosamt år får ÅHS även om nödvändiga förändringar krävs.
Barbro Sundback
Styrelseordförande för ÅHS