DELA

Stor oro för KST-budget

Ska KST:s ”osthyvel” köra över våra medlemmar frågar sig DUV på Åland r.f.

Med förskräckelse och stor oro vill styrelsen för De Utvecklingsstördas Väl på Åland framföra våra åsikter gällande Kommunernas socialtjänsts (KST:s) budgetarbete. De flesta besparingsåtgärder som debatteras i massmedia där man pratar om klienter/personer med funktionsnedsättning handlar om personer med utvecklingsstörning.

– Inbesparingar som diskuteras är det planerade boendet på Mariegatan – gäller enbart våra medlemmar med utvecklingsstörning. Öppnandet av boendet skjuts upp till år 2023.

– En större lokal för dagligverksamhet planeras för personer med utvecklingsstörning. Idag finns sju mindre enheter på olika geografiska platser. Här menar styrelseordförande Runar Karlsson och förbundsdirektör Katarina Dahlman att en större dagverksamhet ska öka kvaliteten och minska kostnaderna genom att minska på personal och transporter. Runar Karlsson säger i en intervju i radion att förslaget kommer nerifrån… utöver förvaltningen är de sju dagliga verksamheterna med personal och brukarna involverade?

KST:s verksamhet ska vara individanpassad enligt sina brukares stödbehov vilka inte kommer att minska för att lokalen blir större.

– Färdtjänstresorna kommer att stramas åt. Många av föreningens medlemmar är beviljade färdtjänst enligt handikappservicelagen, vilket är minimum 18 enkelresor per månad för fritid. Runar säger här att vissa kommuner tidigare varit för frikostiga och nu ska det stramas åt och att det är minimum som kommer att gälla. KST kommer inte att se sina klienter som individer utan drar alla över samma kam.

Samtidigt säger styrelseordförande att servicen sannolikt kommer att försämras för andra delar av KST:s verksamheter. Handläggningstiderna kommer att förlängas pga personalbrist som även de är lagstadgade och ska följas.

Våra medlemmars stödbehov och kostnader har under årtionden funnits inom Ålands Omsorgsförbund och torde inte vara något nytt varken för KST eller kommunerna. Här har osthyveln alltid varit framme i budgettider. Att alltid de svagaste i samhället ska drabbas är lågt.

Den 3 december kl. 13.00 håller KST förbundsstämma i konferensrum Klinten, Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10. Samma dag den 3.12 uppmärksammar FN den Internationella funktionshinderdagen, även kallad internationella funktionsrättsdagen. Dagen instiftades 1992 som ett resultat av att FN:s decennium för personer med funktionsnedsättning 1983-1992 synliggjort ett fortsatt behov av att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Styrelsen för DUV på Åland som företräder en grupp som inte har det lätt att göra sin röst hörd ute i samhället, vem frågar oss?

STYRELSEN FÖR DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL PÅ ÅLAND R.F.