DELA

Stoppa ombyggnaden av lagtinget

Finansutskottet skriver i budgetbetänkandet: ”… det budgeterade årsbidraget efter avdrag för avskrivningar uppgår till minus 17,6 miljoner euro och att åtgärder för att rätta till dessa förhållanden inleds i kommande tilläggsbudget.”

Enligt utskottet är läget för Finlands ekonomi allvarligt, BNP-tillväxten är nära noll och produktionen i Finland inte visar några tecken på återhämtning, samt att avräkningsbeloppet för Åland förväntas minska år 2016. Utskottet manar därför till stor försiktighet i fråga om användningen av landskapets medel.

Slutsatsen: ”När det gäller andra frågor, projekt och reformer som finns upptagna i budgetförslaget uppmanar utskottet landskapsregeringen att återkomma i samband med en tilläggsbudget för att redogöra för landskapsregeringens planer och politiska prioriteringar.”

Exemplevis ströks projekteringen för musikinstitutet, liksom beställningen av en ny färja.

Mina motioner om att sänka lagtingsledamöternas arvoden och regeringens löner ströks. Regeringen i Finland har nu sänkt sina arvoden med 7%, så jag utgår ifrån att LR tar upp dessa frågor och gjorde ingen reservation i ärendet.

I budgetförslaget fanns fyra miljoner för att renovera lagtingsbyggnaden. Jag hade en motion om att spara in på denna, men utskottet valde att förkasta motionen.

I ÅT kunde vi läsa att minister Valve ville ta bort ”guldramen” kring ÅHS, men majoriteten i finansutskottet ville lägga en Gyllene Bur runt renoveringen av lagtinget.

Detta är fel och synnerligen olyckligt. Det ger besvärliga signaler när LR i vår sedan kommer med besparingar i sin tilläggsbudget.

Underskottet är ca 20 miljoner och målet är att eliminera detta under mandatperionden. Alltså 5 miljoner per år. Lika mycket som renoveringen av lagtingsbyggnaden kostar.

Projektet har några år på nacken. I budgeten för 2013 kan vi läsa: ”Under år 2013 genomförs projektering av den planerade ombyggnaden av lagtingshuset, vilken avses genomföras under 2014”. Enligt årets budget skall den färdigställas 2017. Planerna tycks inte hålla. Det är illavarslande.

Ombyggnaden har beräknats till 4 miljoner euro. Projektet började med att ventilationen och fönster borde bytas. Detta skall nu vara 80% av kostnaderna. Vid infotillfällen har man sagt att renoveringen också skall innefatta belysning, el, mattor skall bytas och att biblioteket skall flyttas. Huset skall få fler konferensrum med pentry.

Om detta är 20% av renoveringen, så undrar jag som amatör vad resterande 80% kommer att kosta.

I pressen har vi läst om renoveringen av museibyrån. Skulle det kosta 2 mille och ta ett år? Och kostat 6 och tar tre år? Man har sagt att ombyggnaden måste göras för att stimulera byggbranschen.

I budgeten kan vi läsa: ”Byggbranschens omsättning ser ut att ha ökat under det första halvåret 2015. Branschen hör även till dem som haft bäst lönsamhet under de senaste åren”.

Såg att nybyggnationen av sk geriatriska har halverats.

Landskapet har målet att få budgeten i balans. Är det så att lagtingsrenoveringen förblir i sin gyllene bur, medan ÅHS inte ens får behålla sin Guldkant?

Man säger att vi inte kan stoppa processen. Men man har inte ännu begärt in offerter. Så man känner inte ens till de exakta kostnaderna ännu. Jag säger nej till projektet och vill låta LR göra sina egna prioriteringar och sätta ett tydligt kostnadstak för renoveringen.

Vi har en omröstning om detta i lagtinget på måndag. Handen på hjärtat och ta en titt på golvet i plenisalen. Tycker ni att det är i behov av att renoveras? Skall vi satsa minst fyra miljoner på detta projekt? Alla kan gå till Lagtinget för att se i vilket skick det är.

Mina väljare är kanske besvikna för att jag inte talat om flyktingar under denna debatt. Men jag har valt att ha fokus till Åland och dess ekonomi. Att rösta emot renoveringen är inte att rösta för ÅDs politik. Det är att rösta för en förnuftig sparpolitik.

Om du, som väljare vill att renoveringen skall strykas/minskas, så ber jag dig kontakta din lagtingsledamot. Nu.

Stephan Toivonen

Lagtingsledamot (ÅD)