DELA

Stöd för sårbara grupper måste garanteras även efter coronakrisen

Den senaste tiden har varit utmanande för oss alla och vi har varit tvungna att anpassa oss till en helt ny vardag. Coronakrisen har samtidigt ställt höga emotionella krav på oss. Förutom sjukdom orsakar Coronaviruset även oro, rädsla och ångest hos människor. Människors förutsättningar att hantera motgångar och kriser ser olika ut. För personer som redan lever med psykisk ohälsa är behovet av stöd speciellt stort i denna tid. De mest sårbara grupperna i samhället är nu även de mest utsatta.

Stöd för personer med psykisk ohälsa måste kunna erbjudas även i undantagssituationer. Inom flera föreningar har man varit snabba med att svara mot de nya behov som coronakrisen har fört med sig. Arbetet med stödtelefoner och stödchattar har utvidgats och digitala träffar har ersatt fysiska möten. Det stödarbete som görs inom föreningar och organisationer har en direkt inverkan på människors vardag och utgör en enorm samhällelig resurs. Kommuner kan stärka sin kapacitet att tackla kommande utmaningar genom att ta till vara den sakkunskap som finns inom tredje sektorn.

Vi har alla behov av socialt stöd för att ta oss igenom svåra stunder. Psykisk ohälsa påverkar inte endast individer och anhöriga, det har även konsekvenser för hela samhället. I Finlands nationella strategi för psykisk hälsa, som lanserades förra året, betonas psykisk hälsa som en resurs som vi måste investera i. I strategin betonas även att psykisk hälsa bidrar till hela Finlands framgång, vilket gynnar alla människor. Ett välfungerande samhälle är beroende av välmående medborgare. Även grundläggande rättigheter, såsom att få tjänster på sitt eget modersmål, måste tryggas. Därför är det avgörande att eventuella sparåtgärder inte drabbar arbete som främjar psykisk hälsa.

Vi lever i en oviss tid och det är svårt att säga hur länge denna situation kommer att påverka vår vardag. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg det goda som kan komma ur denna kris. Vi har skapat nya sätt att nå ut till andra och vi har sett vilken stark resurs sociala nätverk utgör. Coronakrisen har testat vår förmåga att anpassa oss och lyft fram betydelsen av socialt stöd. Vi har genomgått en kollektiv mognadsprocess och tillsammans har vi lyckats åstadkomma förändringar som tidigare hade känts ouppnåbara.

Coronakrisen kommer oundvikligen att lämna avtryck på såväl samhället som enskilda individer, därför måste vi ha en beredskap för att hantera det nya normala. För det finns en tid efter denna kris och nu kan vi påverka hur det nya normala kommer att se ut.

BODIL VIITANEN

VERKSAMHETSLEDARE PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET RF

CHRISTER RÖ̈NNLUND

FÖRBUNDSORDFÖRANDE PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET RF