DELA

Stadsstyrelsen förs bakom ljuset

Stadsstyrelsen behandlar på torsdag undertecknades medborgarinitiativ rörande Pommerns torrdocka. Tyvärr är beredningen av ärendet behäftat med stora brister. Den listar några av de punkter på vilka initiativet är kritiskt, nämligen

– avsaknaden av jämförelser med andra museifartyg

– överdrifter i fråga om Pommerns dåliga skick och de risker som sammanhänger med dessa

– avsaknaden av driftskostnadsanalys för dockan

– bristande analys och kostnadsberäkning av andra och mer kostnadseffektiva alternativ.

De tre första punkterna förbigås med tystnad i beredningen och den sista pareras med en axelryckning: Beredningen får det att verka som om det är en smaksak vilken bevarandemetod är mest förnuftig. Så är det inte alls.

Skattebetalarna bör fordra att det mest förnuftiga alternativet väljs, utgående från tillgänglig information. Därför frågar initiativet varför stadsfullmäktige under beslutsprocessen inte fått någon information om vilka metoder som valts för bevarandet av andra jämförbara historiska fartyg. Alternativen är flera. I initiativet redogörs för bevarandeplanerna för ett trettiotal fartyg. I inget fall har den metod som nu föreslås för Pommern ansetts ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Medborgarinitiative t visar på punkt efter punkt att fullmäktiges beslutsunderlag varit undermåligt och direkt vilseledande. Beredningen, däremot, nöjer sig med att konstatera att initiativet inte visar att torrdockan utgör en risk för Pommern och rekommenderar därför att initiativet lämnas obeaktat. Det räcker inte för skattebetalarna.

Beredningen nämner att en driftskostnadsanalys för själva torrdockan saknas men kommenterar inte detta. Varför inte? Erfarenheter visar att betongkonstruktioner i saltvatten kan bli synnerligen dyra i underhåll.

I beredningen konstateras: ”Beträffande framtida underhållsåtgärder är dessa i dagsläget varken planerade eller budgeterade.” Också denna brist avfärdas, som det verkar, med en axelryckning. Avsaknaden av en underhållsplan för Pommern är i själva verket en av de allvarligaste bristerna i beslutsunderlaget. Utan en sådan går det inte att fatta ett förnuftigt beslut om investeringar i mångmiljonklassen. Därför föreslår medborgarinitiativet: Drag nytta av den stora erfarenhet som finns av bevarande av historiska fartyg. Därefter kan ett förnuftigt beslut tas för Pommerns del.

Medborgarinitiativet konstaterar att miljötillstånd för den planerade verksamheten i torrdockan saknas. Detta kommenteras inte i beredningen. Varför inte? Det vore oförsvarligt att beställa en torrdocka utan detta tillstånd. En komplett ansökan om miljötillstånd har i dagens läge inte kunnat göras i brist på en underhållsplan för fartyget.

Inför stadsstyrelsens möte beskriver Moderat samlings stadsfullmäktigegrupp i en insändare följderna för Pommern av en kollision. För den som läser firma Aalto-Setäläs konstruktionsbeskrivning för torrdockan framgår dock att denna ingalunda är konstruerad för kollisioner. Det finns bättre och billigare metoder att eliminera eller kraftigt minska risken för kollisioner (och is) än en torrdocka.

Sven-Anders Eriksson

Sten-Åke Häggblom

Henry Höglund

Jerker Örjans