DELA

Stadsfullmäktiges tv-sändningar

Medborgarnas bristande möjlighet till påverkan och delaktighet i beslutsfattandet i Mariehamn enligt Ålands statistik och utredningsbyrås medborgarundersökning var orsaken till att jag i egenskap av stadsfullmäktiges ordförande år 2013 tillsammans med kanslichefen Emma Dahlén såg till att stadsfullmäktiges möten kunde TV sändas. TV-sändningarna har blivit mycket populära bland allmänheten och har samtidigt givit en inblick för var och en hur beslutsfattandet går till och vilka beslut som fattas av stadsfullmäktige.

Som framgått i Nyan har den nyvalde fullmäktigeordförande Johan Ehn klargjort att nu är det slut på TV-sändningarna efter att ha pejlat åsikterna bland de övriga fullmäktigegrupperna, där endast den socialdemokratiska fullmäktigegruppen enhälligt motsatt sig upphörandet av TV-sändningarna.

Alternativen som ordförande Johan Ehn för fram är att mariehamnarna kan dyka upp i fullmäktigesalen och lyssna och bli bjuden på kaffe. Med erfarenhet från närmare 30-års fullmäktigearbete vet jag att så inte sker, fast eventuella åhörare alltid blivit bjudna på kaffe.

Likaså skulle förslaget om distribution av kommunblad kräva professionalitet och blir aldrig dagsaktuella. Detta med tanke på våra alerta lokalmedier. Trots nedsläckningen av TV-sändningarna och presenterade förslag till alternativ framhåller Johan Ehn att det är väldigt viktigt av demokratiska skäl att det finns transparens och öppenhet kring fullmäktige och att man går in för något som alla kan stå bakom, som fungerar och är hållbart.

I det sammanhanget förefaller det som webbsändningar av fullmäktigemötena skulle vara ett alternativ. Webbsändningar förutsätter att mottagarna har tillgång till internet.

Vi vet alla att många av den äldre befolkningen och pensionärerna i Mariehamn inte har möjlighet att utnyttja internet av olika skäl och kan därmed inte ta del av sändningarna, samtidigt som vi alla är medvetna om att detta är stora invånargrupper som tidigare följt TV-sändningarna.

Min slutsats är att informationen och öppenheten till mariehamnarna från stadens högsta beslutande organ stadsfullmäktige nu kommer att försämras och att eventuella framtida webbsändningar utesluter alla dem som inte har tillgång till internet.

Anser faktiskt det nyvalda fullmäktige att mariehamnarna skall bemötas och behandlas på detta sätt?

CHRISTIAN BEIJAR