DELA

Stadsdelen ”Eden” – ett nytt boendeområde intill Österleden

I december föreslog jag i en motion till stadsfullmäktige åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för framtida bostadsbebyggelse intill Österleden. Skulle leden sänkas ner i en tunnel skulle det vara möjligt för staden att utvecklas på ett sätt som, avvikande från tidigare planering, skulle möjliggöra en anpassning till klimatförändringen. Nu har jag kompletterat beskrivningen i en ny motion.

Den tidigare myntade devisen ”villastaden Mariehamn” har inneburit att stadens strategi varit att prioritera byggande av egnahemshus. Detta har inneburit att det begränsade markinnehavet lett till att stadens ytor i stor utsträckning redan bebyggts. Flervåningshus med bostäder har i huvudsak byggts perifert utanför stadskärnan. ”Villastaden Mariehamn” har i brist på samhällsplanering medfört enorma affärskomplex på gränsområdena till Jomala och ett gigantiskt bilbestånd med omfattande fordonstrafik genom stadskärnan. De nyaste bostadsområdena i stadens södra delar saknar i stor utsträckning kommersiella funktioner i närområdet vilket ytterligare förstärker bilberoendet.

I Österledenärendet skulle följande göras möjligt: Styrmansgatan norrut, till en linje mellan restaurangskolan och badhuset, längs Österledentunneln, kan skapas bostadsbyggelse. Det skulle vara fråga om flervåningshus.

Norrut från Styrmansgatan skulle det första flervåningshuset kunna vara sex våningar och vara anpassat för äldre och personer med funktionsvariationer. I nedersta våningen skulle kunna finnas servicefunktioner som rör äldreomsorg.

Det följande våningshuset norrut skulle kunna vara åtta våningar. I nedersta våningen kunde finnas barnomsorg. Följande huset norrut kunde vara tio våningar. I nedersta våningen kunde finnas träffpunkt för de boende inom området, cykelreparatör och lunchrestaurang. Därpå följande huset norrut kunde vara sexton våningar. I nedersta våningen kunde vara bilpoolsadministration och gym och i översta våningen en utsiktsrestaurang.

De fyra bostadsvåningshusen kunde schematiskt innebära fem bostadsvåningar i det första flervåninghuset närmast Styrmansgatan och sedan norrut sju, nio och fjorton bostadsvåningar. Skulle det finnas åtta bostadslägenheter per bostadsvåning skulle det ge tvåhundraåttio nya bostadslägenheter. På detta område skulle göras möjligt ett attraktivt boende för upp till sexhundra mariehamnare.

Bebyggelsen skulle utformas så att de översta våningsplanen i varje byggnad skulle ha ostörd utsikt. De flesta lägenheterna skulle ha utsikt över Slemmern. Hela det centrumnära boendeområdet, förslagsvis benämnt Eden, skulle ha gångavstånd till stadens kommersiella och många offentliga servicefunktioner. Ett boende i området skulle inte skapa ett bilberoende. En del servicefunktioner skulle såsom nämnts finnas inom själva boendeområdet.

De höga våningshusen skulle inte medföra skuggeffekter för omkringliggande bebyggelse. Upplåtelseformerna skulle varieras så att till exempel Marstad, en (ny) bostadsrättsförening och privata ägorättsinnehavare skulle vara företrädda för att möjliggöra en så bra integration som möjligt.

Jag har nu föreslagit att staden utför en förstudie av detta samhällsbyggnadsprojekt och kopplar ärendet till min tidigare motion i tunnelärendet.

LEIF HOLLÄNDER (OB)