DELA
Foto: Joakim Holmström

Stadens nedgrävda blandasfalt i Ödanböle

Lite bakgrundsinformation . Två av infastrukturnämndens medlemmar, Sune Axelsson och Böge Holmberg, hade följt ombyggnaden av Ålandsvägen efter bästa förmåga på mångahanda sätt och med stor säkerhet kunde de konstatera att allt inte stod rätt till och har allt sedan dess försökt få någon rätsida på de synbarligen grova avvikelserna. På infranämdens möten försökte Sune och Böge ta upp sina iakttagelser, men avklubbades konsekvent av ordföranden och nämnden.

Inför infrastrukturnämnden, stadsstyrelsen och fullmäktige har ledande politiker och tjänstemän allt sedan ombyggnaden av Ålandsvägen påbörjades hävdat att all blandasfalt förts till fastlandet för destruktion, samt att inte några oegentligheter ägt rum och att det därför inte fanns någon orsak till att tillsätta någon intern utredning.

En viktig pusselbit för att komma tillrätta med vart den försvunna delen av Ålandsvägens blandasfalt på 2 500 ton tog vägen är nu på väg att klarna.

Stadsdirektören gav klara besked i en tidningsintervju den 10 juli hur miljöstaden Mariehamn tog hand om blandasfalten, på ett synnerligen iögonfallande sätt, som till 1/3 bestod av den miljöfarliga tjärasfalten.

Stadsdirektören bekräftar också att dumpning och nedgrävning ägde rum på ett privat markområde i Jomala Ödanböle. Stadsdirektören påstår också att platsen i Ödanböle var en av myndighet godkänd plats för mellanlagring av asfalt. Platsen i Ödanböle är inte och har aldrig varit godkänd av ÅMHM som mellanlagrigsplats för asfalt.

Stadsdirektörens svar i samma tidning ger också den intressanta informationen, att stadsdirektören och den övriga ledningen från politisk och tjänstemannahåll var fullt medvetna om hanteringen av blandasfalten och på så vis godkände dumpningen och nedgrävningen av blandasfalten på skogsområdet i Ödanböle.

Men varför man bestämde sig för att göra sig av med tjärasfalten på beskrivet sätt är höjt i dunkel, man kan bara spekulera om varför.

De ledande personerna var politiker som innehade posterna som Infrastrukturnämndens ordförande (Jessy Eckerman) och stadsstyrelsens ordförande (Tage Silander) och från tjänstemannasidan infrastrukturdirektören (Kai Söderlund) och stadsdirektören (Barbara Heinonen).

Ålandstidningens artikel den 10 juli bekräftar nu vad Sune och Böge hävdat, att en stor del av blandasfalten innehållande tjärasfalt på 2 500 ton saknades och inte förts till fastlandet för destruktion. Nu har det fått sin lösning då stadsdirektören tog bladet ur munnen och berättade hur miljöstaden Mariehamn inte över huvud taget följt stadens miljöprogram, utan gemensamt beslöt att dumpa och gräva ner blandasfaltmassorna i skogen.

Det finns ännu många andra märkliga turer kring bland annat penningtransaktioner och därutöver många andra kontraktsavvikelser och märkliga överenskommelser mellan ledande tjänstemän och entreprenören som ännu inte kommit fram till offentlighetens kännedom, avvikelser från entreprenadkontraktet och som bedöms kosta stadens skattebetalare stora pengar utan erhållen motprestation.

För att som markägare upplåta mark för sådant ändamål och med vetskapen om att man samtidigt tillåter att ett synbarligen grovt miljöbrott på markområdet får utföras, tar markägaren på sig en stor risk. Risken för att i framtiden ertappas kan bedömas som stor, med förmodligen dryga böter och sanering av området som följd.

Det mest naturliga då är att hyran för området sätte på en sådan nivå att den gott och väl täcker risken. Även ett avtal borde ha upprättas mellan markägare och Mariehamns stad, där det tydligt framgår hyreskostnader och ansvarsfördelning uti fall att.

Hur kan då denna finansiering möjligen se ut?

En möjlighet är att dessa medel skapades genom de tidigare nämnda märkliga överenskommelser och märkliga utbetalningar som gjordes under arbetets gång.

Som ett exempel kan nämnas, en faktura på ca 60 000 euro som utbetalades för separering av tjärasfalt på Ålandsvägen etapp 1. Någon separering utfördes överhuvudtaget inte på Ålandsvägen etapp 1. Frågan är då berättigad, det finns flera oklara regleringar utan motprestation.

Väntar på ett uttömmande besked från polisutredningen när den kommer.

Stadsdirektör Barbara Heinonen är på semester. Hon låter dock hälsa att hon inte har någon annan kommentar än att ”staden naturligtvis följer myndighetsbeslut”.

RALF HOLMBERG

SVAR PÅ INSÄNDAREN:
Stadsdirektör Barbara Heinonen är på semester. Hon låter dock hälsa att hon inte har någon annan kommentar än att ”staden naturligtvis följer myndighetsbeslut”.
RED