DELA

Stadens ekonomi

Efter vissa inlägg i media med lite märkligt innehåll behövs ett klarläggande.
Inom moderaterna är vi är bekymrade över stadens skuldsättning som byggts på i 10 – 15 års tid. Räntorna är ett bekymmer eftersom staden idag betalar ca: 900 000 i räntor årligen. Det är utgifter som skattebetalarna inte får någon service för. Räntan ligger idag kring 3 % men för inte länge sen var den 6 %. Risken för en fördubbling till närmare 2 000 000 € i ränta per år är uppenbar. En skuldbörda och ränterisk som också stadens revisorer har varnat för år efter år.

Moderaterna har i stadsfullmäktige tillsammans med samtliga övriga partigrupper enhälligt kommit överens om att staden skall ha ett ”årsbidrag” (avskrivningar överskott = investeringsmedel) om 10 miljoner euro de kommande åren. Vi har kommit överens om att bryta trenden med den ökande skuldbördan. Moderaterna anser i grunden att man inte ska låna av kommande generationer, därför vill vi, i enlighet med överenskommelsen, arbeta för att minska skuldbördan. Vi har också kommit överens om att genomföra ett investeringsprogram för åren 2012 – 2015.

Moderaterna har konstaterat att årsbidraget för 2011 sannolikt kommer att bli c:a 9 miljoner euro, alltså en miljon euro under den långsiktiga gemensamma målsättningen. Det visar att det gemensamma jobbet inte är färdigt, det fattas en miljon. Dessutom vill moderaterna påpeka att vi också kan förbättra resultatet med offensiva åtgärder, typ öka skattebasen.
Nu höjs socialdemokratiska röster som menar att vi inte behöver göra något åt ekonomin eftersom februariskatten var över budget. Vi moderater tycker inte att stadens långsiktiga ekonomi skall styras av skatteutfallet enskilda månader, utan den gemensamma överenskommelsen ska gälla.

Gällande fastighetsförsäljningarna vill vi framhålla att för vår del är orsaken inte primärt reavinsterna. Tanken är att minska skuldbördan och därmed räntekostnaderna och att få bort underhållsansvar samt kostnader för byggnader som staden inte har behov av. Dessutom kan en del fastighetsförsäljningar leda till ökade skatteinkomster genom inflyttning av nya skattebetalare.
Det som är viktigt är att de optimeringar vi enigt beslöt om i den antagna budgeten för år 2012 ska genomföras. Moderaterna har beredskap att ta det politiska ansvaret för den gemensamma överenskommelsen.
Lennart Isaksson (M)
Petri Carlsson (M)
Nina Lindfors (M)