DELA

Staden skärper upphandlingsregler

I spåren av infrastrukturavdelningens skandalartade upphandling av konsulttjänster kan man i Nya Åland den 19 februari läsa i en notis att:

”På grund av förnyad EU-lagstiftning har staden nu uppdaterat sina direktiv för upphandlingar och på sitt senaste möte godkände stadsstyrelsen de nya upphandlingsdirektiven.

Styrelsen lade till ett stycke till det tidigare föreslagna utkastet, där det framgår att upphandlingsdirektivet ska iakttas av stadens samtliga upphandlande enheter och tillämpas på samtliga upphandlingar”.

Det var vid stadsstyrelsens möte den 14 februari som beslut togs om en revidering av stadens upphandlingsdirektiv som ju rimligen inte har någonting med förnyad EU-lagstiftning att göra. Den aktuella EU-lagstiftningen är från 2016–2017 och måste rimligen ha gällt sedan dess.

Problemet är att staden och stadsdirektören inte lever upp till direktiven. Så det är på tiden att stadsdirektören tar stadens upphandlingar på så stort allvar att hon föreslår en revidering av dessa.

Sedan kan man fråga sig till vad nytta det hava kan om en del tjänsteinnehavare ändå inte behöver följa direktiven eller/och om det bara gäller för vissa befattningshavare? I så är ju direktiven tämligen verkningslösa.

De nya direktiven kommer inte att fungera eftersom ingen kan kontrollera att de följs, bland annat på grund av den beslutsprocess som finns i stadsförvaltningen.

Det visar med all tydlighet upphandlingen av konsulttjänster för Mariebad.

Om vi tar upphandlingen av konsulttjänster för Mariebad som exempel så gjorde tjänstemannen en direktupphandling enbart med subjektivt vägande skäl. De åländska företagen förklarades till exempel som ”partiska” i motiveringen.

Nämnden informeras några dagar senare om tjänstemannens upphandlingsbeslut. Vad nämnden däremot inte fick veta var att tjänstemannen för stadens räkning undertecknat ett avtal med konsulten, som inte överensstämmer med tjänstemannabeslutet som nämnden fick information om och vilket tjänstemannen inte hade befogenhet att göra.

Nämnden vet inte att det av tjänstemannen underskrivna avtalet med konsulten saknar slutsumma och slutdatum. Att upphandlingen strider mot stadens upphandlingsregler och EU:s upphandlingsdirektiv blir en senare fråga.

Kontentan är att det här tillägget i upphandlingsdirektivet inte kommer att ändra på förutsättningarna för upphandling bland annat. eftersom beslutsstrukturen i staden inte förutser dylika situationer.

Rolf Granlund (ÅF)