DELA

Staden måste hitta vi-känslan igen

Kan det finnas ett samband med bristfällig vattenrening vid Mariebad, senaste tidens skriverier kring äldreomsorgen och svårigheterna att besätta tjänsterna som skolpsykologer i Mariehamn? Frågan kan tyckas vara väldigt långsökt men genom mitt politiska engagemang i frågor såsom arbetstiderna och sommarens ventilationsproblematik vid Trobergshemmet, teknikstrul vid Mariebad och försöka att vara behjälplig att finna tillfälliga lösningar som förhoppningsvis skall leda till att skolpsykologtjänsterna i en nära framtid ska tillsättas så tror jag mig nu vara delar till orsakerna till problemen på spåret som jag här vill delge er läsare.

I frågan om att finna lösningar för tillsättandet av skolpsykologer har jag på ett personligt plan gjort allt jag kunnat samt även involverat min mor då jag hyrt ut den egna bostaden till en tillfällig skolpsykolog som gjort ett väldigt gott arbete för staden och under tiden har jag själv fått tak över huvudet hemma hos mamma Monica.

Beträffande frågan om arbetstider inom äldreomsorgen har vi inom Socialdemokraterna oavsett vad som kan tolkas ur protokoll hela tiden arbetat aktivt med att införande av treskiftsarbete ska vara frivilligt och här är min magkänsla att efter hårt och målmedvetet arbete över partigränserna kommer eventuellt införande av treskiftsarbete vara frivilligt.

Inomhustemperaturen under sommaren till exempel. vid Trobergshemmet har för personal och klienter många dagar varit olidlig och efter upprepade besök på Trobergshemmet har det varit möjligt att bilda mig en rätt bra uppfattning om orsakerna till problemen och hur dessa ska kunna lösas.

Oplanerade stängningar av Mariebad på grund av fekalier i vattnet har det senaste året varit ett stort bekymmer både för hyresgäster, personal och besökare. Stort hopp har lagts på dyra konsulter och renoveringsplaner.

Gemensamt för ovanstående problembeskrivningar är hur väldigt lite jag på egen hand kan göra för att åtgärda problemen trots att jag tagit hjälp och engagerar min mor. Jag konstaterar även att inom staden finns en engagerad och kunnig personal med tillgång till ändamålsenlig utrustning och redskap för att utföra sitt arbete på ett kvalitativt och effektivt vis så därav var problemen och de negativa skriverierna i media lite av ett mysterium.

En naturlig orsak kan vara senaste årens personalnedskärningar och omstruktureringar men helt och hållet kan nog inte problemen förklaras med det. Däremot verkar det som frustration bland personal och den tidvis hårda kritik mot vissa tjänstemän grundar sig på kommunikationsproblem och att vi-känslan inom staden verkar fått sig en ordentlig törn.

Uppstår en brand i någon av stadens fastigheter är det självklart att ringa brandkåren på 112 som besitter kunskap och har utrustning för att begränsa och släcka en eldsvåda. Men vid till exempel problem med inomhusklimat eller vattenrening av badvatten verkar ett grundproblem vara att alla inte har klart för sig vilka resurser till hjälp det finns inom stadens egna organisation, hur dessa resurser kunde nyttjas.

Kanske det borde upprättas ett motsvarande larmnummer att ringa för att få kontakt med rätt enhet som kan avhjälpa problemet som uppstår inom de olika organisationerna. Här har troligen stadens växeltelefonister som nås på 5310 likt en larmoperatör en avgörande roll för att information om problem och driftsstörningar ska hamna hos rätta personer inom organisationen.

Min slutsats baserad på egna erfarenheter tyder på att den gemensamma nämnarna för ovanstående problembeskrivningar är att det är väldigt lite en ensam individ kan göra för att åtgärda problemen trots att personen är i chefsställning.

Vad som krävs är åtgärder för förbättrad kommunikation, ökade möjligheter till samarbete, samnyttjande av de resurser och kompetenser som uppenbarligen finns inom de olika enheterna i Mariehamns stad. Att lägga resurser på att utveckla förebyggande arbete och vi-känslan inom Mariehamns stad anser jag vore en riktigt bra affär för stadens innevånare, personal, företag och besökare.

MARTIN NILSSON (S)