DELA

Staden jobbar för långsiktig trygghet

”Hur ska det offentliga agera i den kris som coranapandemin försatt oss i?”, den frågan ställer sig beslutsfattare, ekonomer och samhällsintresserade världen över. De flesta är överens, när krisen är som störst ska inte det offentliga dra hårt i handbromsen. Det är en strategi som EU, Finland och många andra, däribland Mariehamns stad, följer. Att gå in för en sådan strategi innebär givetvis att ekonomin måste balanseras i efterhand.

Krisen var ett fullbordat faktum i våras. Stater tillsatte expertgrupper, landskapsregeringen tillsatte idégrupper och stadsstyrelsen tillsatte en ekonomisk referensgrupp bestående av erfarna fullmäktigeledamöter. Stadsstyrelsens syfte var att skapa en förbättrad förankring till fullmäktigegrupperna och givetvis fungerade referensgruppen som ett bollplank till stadsstyrelsen.

Redan i juni månad gick stadsstyrelsen och referensgruppen tillsammans in för strategin som innebar att vi skulle vara mycket försiktiga med att dra i handbromsen och därmed förvärra krisen när den är som värst.

Det som kan göras snabbt i den offentliga ekonomin är ofta det som också drabbar invånarna i störst utsträckning. Det handlar om vikariestopp, indragning av assistenter och att stoppa utvecklingsprojekt. Staden har valt en annan väg, istället meddelades nämnderna redan i september i år att de förväntas återkomma med förslag på hur man kan sköta sina uppgifter på ett billigare sätt från och med 2022. Med mer tid på sig finns möjlighet att hitta nya processer som förenklar och effektiverar, kvadratmetrar som inte behövs och kan avyttras och andra åtgärder som inte drabbar medborgarna på samma sätt som hastiga stålbad.

En av de åtgärder som kommer att vidtas under 2021 är att utveckla stadens näringspolitik. Det gäller nämligen att ha kommunallagens kanske viktigaste paragraf i minnet; ”Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen.”

Med det sagt kan jag konstatera att staden ingalunda spenderar fritt under 2021. Mariehamns stad ökar sina verksamhetskostnader med 0,4 % och aviserar som sagt inbesparingar för 2022.

Andra kommuner har andra strategier, i vissa sänker man verksamhetskostnader redan inför nästa år och aviserar kostnadsökningar framöver. Jag är övertygad om att alla analyserat läget utifrån sina egna förutsättningar liksom vi gjort för stadens del.

Att ta ansvar i ekonomiskt tuffa tider handlar om att arbeta långsiktigt, strategiskt och målinriktat. Stadens målsättning är kristallklar; vi stabiliserar i kris, följer noggrant med det ekonomiska läget och balanserar ekonomin när den privata efterfrågan stiger.

INGRID ZETTERMAN

STADSSTYRELSENS ORDFÖRANDE