DELA

Staden har rätt att ge direktiv

I en insändare undrar Jerker Örjans (s) om jag har glömt vad stadsstyrelsen har beslutat. Nej, det har jag inte. Min utgångspunkt är att stadsstyrelsen ger direktiv och riktlinjer till stadens representanter i styrelser som verkar indirekt eller direkt för staden. Detaljstyrning och detaljerade uppmaningar bör ske endast i undantagsfall och under speciella omständigheter, t.ex. i fallet med Guldviva där en lösning inte kunnat uppnås under en lång tid trots viljeuttryck från staden i flera omgångar. De ville investera kraftigt och har försökt få till stånd en lösning under längre tid utan framgång. Bland annat därför tog en enig stadsstyrelse den 01.03.2012 följande viljeuttryck och uppmaning:
”Stadsstyrelsen tillskriver ånyo styrelsen för stiftelsen sjökvarteret med en uppmaning att inom ramen för sjökvarterets befintliga område, efter dialog med Guldviva Ab, anvisa en kommersiellt gångbar placering för Guldviva Abs utvidgade verksamhet. Om dialogen inte leder till ett resultat som bägge parter uppfattar som bättre uppmanar stadsstyrelsen stiftelsens styrelse att för Guldvivas utbyggnad erbjuda det område där den befintliga museibyggnaden står vars verksamhet då istället får flyttas till en annan plats inom området.”
Inför sjökvarterets styrelsemöte där beslut skulle tas i frågan, besökte stadsstyrelsens presidium Guldviva tillsammans med sjökvarterets styrelse. Där redogjorde undertecknad inför samtliga närvarande inklusive Jerker Örjans för stadsstyrelsens beslut och förtydligade att stadsstyrelsen inte har beordrat utan uppmanat sjökvarterets styrelse samt att beslut trots allt fattas självständigt.

Av uppkommen anledning vill jag även påtala att såväl den förra stadsstyrelsen som den nuvarande stadsstyrelsen enhälligt har beslutat om direktiv till sjökvarterets styrelseledamöter där det bland annat framgår att:
”Vid val av verksamheter som ges plats i Sjökvarteret och projekt som genomförs skall stiftelsen eftersträva en ändamålsenlig blandning av olika kommersiella och andra verksamheter vilka tillsammans är ägnade att gynna förverkligandet Sjökvarterets uppdrag samt ekonomiska och finansiella mål. Sjökvarteret skall inom ramen för sitt uppdrag bygga en ekonomi som är så stark att den ger Sjökvarteret egen utvecklingskraft. Bland annat skall områden och byggnader utarrenderas på sådana villkor att verksamheten inom området är helt självbärande. Självfinansiering av verksamhetens driftskostnader är ett absolut krav. Verksamhetens ekonomiska resultat bör därtill vara tillräckligt för att investeringar som behövs för utveckling av Sjökvarteret kan göras för egna medel.”
I flera insändare, bland annat av Bertil Karlsson som är sjökvarterets verksamhetsledare, påpekas att Patent- och Registerstyrelsen skulle ha olagligförklarat direktiven till ledamöterna. Det är inte sant. Inte någonstans i utlåtandet påstås det att staden skulle ha antagit beslut eller direktiv som strider mot lagar och regler. Däremot framgår det motsatta i utlåtandet:
”När stiftelsens styrelse utses kan staden indirekt påverka stiftelsens och dess styrelsemedlemmars verksamhet t.ex. genom att ge direktiv till de av staden utsedda styrelsemedlemmarna, så som Mariehamns stad har gjort.”
Enligt företrädare för samtliga partigrupper i staden har direktiven också accepterats av alla ledamöter i sjökvarterets styrelse före man blev vald, vilket var en förutsättning i överenskommelsen i stadsförhandlingarna efter valet.
Petri Carlsson (M)