DELA

Staden behöver en sund och långsiktig ekonomi

Denna period har sittande stadsstyrelse gjort en strukturomläggning av budgeten för att få en realbudget. Just för att att kunna följa konjunkturläget bättre. Nu ser skatteinkomstsidan ut att generera mer än budgeterat men mindre än överskottsmålet på 2 miljoner.

I det här skedet har inget reellt ändrat förutsättningarna för den ekonomi som fullmäktige lade upp i juni 2015 för år 2016. Tvärtom verkar stadens inkomster ge den input som vi behöver för att säkra de investeringar och amorteringar som vi tänkt att göra.

Då skatten 2016 antogs i vederbörlig ordning hade vi den prognos som nu bekräftats, en uppåtgående trend på skatteintäktssidan. Tack och lov får man väl säga med tanke på Finlands ekonomi och aviserade stålbad, börsmarknaden och det allmänna konjunktur läget. Stadens budget under dessa förutsättningar var försiktig på inkomstsidan men visade ett litet överskott.

För två år sedan hade staden ett överskottsmål på två miljoner euro för att klara de investeringar som ska genomföras, bland annat Övernäs skolas ombyggnad, nytt Horellidagis samt Ålandsvägen i etapper. Dessutom har fullmäktige beslutat att lånebörda ska minska. För att klara detta gjordes en strukturomläggning av budgeten för att bli en realbudget. Just för att att kunna följa läget bättre. Nu ser skatteinkomstsidan ut att generera mer än budgeterat men mindre än överskottsmålet.

Klart vi ska diskutera framtida skattersatser, gärna en minskning och mer i plånboken till Mariehamnarna. Men utgående från en ekonomi som inte är tungt beroende av samfundsskatter. Dessutom ska vi se över låneskulderna, både stadens och koncernens samt konsekvenser av en minskning för att bibehålla den sunda och långsiktiga ekonomi vi skapat denna period!

Erica Sjöström (c)