Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Stabil och långsiktig regionalpolitik för skärgården

Vi har alla ett gemensamt ansvar att rikta fler strålkastare mot skärgården, som utmanas av sjunkande befolkning och ökande medelålder. För att bedriva en framåtsyftande skärgårdspolitik krävs en bred palett av åtgärder för att stärka regionens livskraft.

Hållbart initiativ vill att Åland tar fram en särskild skärgårdsstrategi:.

1. Vi vill stifta en skärgårdslag som i Finland, vilken skulle ge ökade förutsättningar för en likvärdig servicenivå som för övriga Åland. När lagen omsätts i praktiken bör särskilt vikt ges åt äldrevården, som är i behov av specialisering och kompetensförstärkning. Dessutom är det nödvändigt att hitta speciallösningar för skärgårdsungdomar att kunna studera i Mariehamn.

2. Skärgården förtjänar en övergripande trafikplan i vilken det fossildrivna tonnaget byts ut till el- och hybriddrift och där passagerarbåtar kompletterar bilfärjorna. Turerna matchar med kollektivtrafik och elbilspooler i ändhamnarna. Om tunnel Svinö-Degerby på sikt medför ett lägre miljö- och klimatavtryck enligt den kommande miljökonsekvensbedömningen bör alternativet beaktas i planen. Dessutom behöver turlistor, bokningsregler och administration av skärgårdstrafiken hanteras annorlunda. Därför föreslår vi en bolagisering av verksamheten så att skärgården får direkt ägandeskap och att Ålandstrafiken förläggs till skärgården.

3. Vi vill satsa på skärgårdens framtidsnäringar i omställningsarbetet. I synnerhet turismen och upplevelseindustrin samt vatten- och jordbruket har stora utvecklingsmöjligheter. Vi vill se mer av ekoturism, pilottestning av moderna vattenbruksmetoder och en satsning på småskaliga skärgårdsjordbruk och -betning. För det behövs revidering av en rad lagar, regelverk, stödstrukturer och mer samverkan.

Vi är övertygade att ett ständigt arbete för att öka skärgårdens livskraft ökar inflyttningen på sikt. För det krävs en stabil och långsiktig regionalpolitik.

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSKANDIDATER