DELA

Stå upp för alla ålänningar och deras lika rätt!

Ålands socialdemokrater anser att det är självklart att människan ska sättas i främsta rummet. Det är hög tid för alla kommuner att prioritera arbetet med ett gemensamt Kommunernas socialtjänst (KST) – för klienternas och brukarnas skull. Samhället och folkvalda runtom på Åland har ett ansvar.

Vi har länge fått höra hur människor bemöts och behandlas olika inom ramen för kommunernas nuvarande specialomsorg och socialvård. Det har t.ex. handlat om vilka servicemöjligheter man erbjudits, men också om att tolkningen av servicebehov varierat och så även avgiftsnivåerna.

Vi har lyft frågan förut. Det finns olika förutsättningar för den enskilda individen på Åland. De olika kommunerna besitter både olika kompetens och verktyg och gör olika tolkningar kring vad som är en människas lagliga rätt till stöd och assistans.

Tolkningsutrymmet av lagen är stort och på kommunerna kan socialarbetarnas arbete vara ganska ensamt.

Då boendeort avgör vilken service som beviljas så blir det de enskilda människorna och deras familjer som drabbas. Så kan vi inte ha det. Om vi inte skapar ett gemensamt KST för hela Åland så kvarstår risken att en person på grund av flytt blir av med ett stöd som den i en annan kommun bedömts ha rätt till.

Vi vill att hela Åland ska leva. Vi vill bibehålla närheten till service. Vi vill inte att människor ska känna sig tvingade att flytta för att få rätt till den service som de behöver.

ÅMHM:s undersökningar visar tydligt att lagar och förordningar tolkas olika runtom i våra, i nuläget, sexton kommuner – trots att samtliga arbetar under samma kommunallag, landskapslag, rikslag. Med ett gemensamt KST blir systemet både starkare, tryggare och mer rättvis.

Samordningen gör servicen mer tillgänglig och mindre sårbar. Dessutom får tjänstemännen också ett värdefullt kunskapsutbyte genom ett gemensamt KST. På sikt kan servicen utvecklas och bli än mer professionell.

Även om framtiden tyder på att Åland får färre kommuner till antalet så är Åland fortfarande litet – det kommer finnas stora fördelar med att samordna våra specialkompetenser. I dag kommer människor i kläm.

Det är inte vare sig hållbart eller försvarbart att boendeorten ska spela någon roll när den lagstadgade servicenivån och -tillgången ska avgöras. Vi vill arbeta för att organisera och samordna vårt kommunalförbund d.v.s. Ålands omsorgsförbund, så att det rymmer in såväl specialomsorg som socialvård.

Låt experterna dela med sig av sin kunskap och låt kunskapen och servicen bli tillgänglig för de ålänningar som behöver den.

Så, bästa folkvalda runtom på Åland: stå upp för ett gemensamt KST, stå upp för människorna!

Styrelsen för Ålands socialdemokrater