DELA

Språkbad på Åland

Tänk vad svårt det är att lära sig finska. Och hur lätt det hade varit om du fått chansen att lära dig det som barn.

Här har du ett förslag som gör det möjligt för barnfamiljer i Mariehamn att ge sina barn just den chansen.

Idén är i sin enkelhet att utnyttja det pedagogiska inlärningsfönster som finns tillgängligt när barn är små. Det visar sig i studie efter studie att barn som fått leva i en omgivning med ytterligare ett visst språk har otroligt mycket lättare att ta sig till samma språk senare i livet.

I dag lever vi på Åland i en högst tvåspråkig värld – den svenska och den engelska. Det behövs enligt mig just nu inga nya insatser för att stärka endera språken.

Däremot så är det uppenbart att familjer som bor på Åland har väldigt begränsade möjligheter att stärka sitt barns trespråkighet med finska, något som väldigt många familjer skulle önska sig. Det finns idag en viss mängd dagmammor som pratar finska med barnen, men de är få.

Åland har idag väldigt starka ekonomiska band till både Sverige och Finland. Däremot så är det onödigt svårt för åländska företag att hitta åländsk arbetskraft som har den kunskap i finska som behövs för att klara av yrket. Lösningen för företagen är att anställa människor från fasta Finland framför kompetenta färdigt arbetssökande ålänningar.

Idén fungerar rent praktiskt så att barnträdgårdslärarna på en viss avdelning talar finska med barn som har svenska som modersmål. Vuxenledda sånger, lekar och pyssel görs på finska. Däremot så sköts det lagstadgade arbetet med utvecklingen av barnens akademiska talanger fortfarande på svenska, precis som på ett vanligt dagis.

Avdelningen är alltså riktad till att hjälpa barnfamiljer med svenska som modersmål stärka sina barns finska.

Stadens befintliga finsktalande daghemspersonal och naturliga avgångar måste självklart tas i beaktande. Det ska vara utgångspunkten för upplägget av implementeringen av detta initiativ.

Fördelarna med detta förslag ser jag som följer:

• Bättre kunskaper i finska för de familjers barn som har barn på avdelningen. Valfriheten för våra invånare ökar.

• Det leder till betydligt bättre möjlighet att ta till sig finska för barnen i den åländska skolans undervisning

• De som sedan lärt sig finska har då möjlighet att studera även i Finland, dvs. mer utbildningsmöjligheter.

• Att tala finska är en klar fördel på Åland för det åländska näringslivet som helhet, samhället och för individens möjlighet att bidra till dem.

• Förslaget innebär ringa om några ökade kostnader. Ingen extra personal anställs utan fördelningen av befintlig personal och hänsyn vid nyrekrytering sker i stället.

Det svenska språket är skyddat enligt flera olika lagar på Åland. De lagarna gör svenska språkets ställning på Åland otroligt starkt. Att vissa barn får en ny möjlighet till inlärning av finska på en av stadens dagisavdelningar hotar inte Ålands ställning som ett enspråkigt svenskt landskap i Finland.

Sammanfattningsvis kan vi med detta initiativ ge åländska familjer en utmärkt möjlighet att ge sina barn en mycket starkare trespråkighet än de annars skulle kunna få utan denna daghemsavdelning. Den starkare trespråkighet som Åland behöver.

Rasmus Basilier (MSÅ)