DELA

Spel för gallerierna

EUs strukturprogram har varit föremål för en sorglustig debatt
Centern har i vanlig ordning gjort flera u-svängar med slutresultatet att de står på samma punkt som de stod när deras rörelse inleddes. Först går centerstyrelsen ut och sågar det gemensamt framtagna programmet och kräver mer pengar till jordbruket. Därefter, när regeringskollegorna blir upprörda och kräver rättning i leden, görs en pudel och centergruppen ställer sig åter bakom regeringens program.

Regeringspartierna, C,S och MSÅ har mer eller mindre kört över lagtinget och förvägrat lagtinget en skälig behandling av ett av mandatperiodens viktigaste dokument. Med EU programmen binds landskapets budget sex år framåt, tre olika lagting kommer att leva med de beslut som nu fattas av regeringspartierna. Lagtinget har alltså inte fattat beslut om ramarna och meddelandet som beskrev den kommande politiken fick inte utskottsbehandlas. Därmed är lagtinget förpassat till att vara ett remissorgan bland andra.

Regeringspartierna tar sig stor makt och bär också ensamma ansvaret för programmen och eventuella följder av dem.
Liberalerna hävdar att landskapsregeringen måste lyssna på dem som blir berörda av programmen. De lever i verkligheten och ser vilka effekterna kommer att bli. Det gäller alla program som ingår.
Vi vill att jordbruksnäringen med alla dess ringeffekter ska tryggas på en nivå som gör näringen konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Regeringen måste också då ta hänsyn till de dyrare producentkostnader som den åländska jordbruksnäringen har.

Grunden för åländskt jordbruk är familjejordbruk, landskapets natur sätter ramar, små åkrar – relativt små gårdar.
Därför måste regeringen tänka utanför ramarna och göra upp program som följer EUs riktlinjer men som anpassas till våra särskilda förutsättningar. Det krävs ett stort mått av kreativitet. Fokus för åländsk jordbrukspolitik kan inte vara antalet kor!
Ett annat krav vi ställer på regeringen är att de övergripande principerna för åländsk jordbrukspolitik upprätthålls.

Vi vill med jordbrukspolitiken ha ren föda, närproducerad råvara som tillgodoser konsumenter och förädlingsindustri i tillräcklig omfattning, en hållbar utveckling. Vi vill ha öppna landskap och god djurhållning
Det ter sig därför bakvänt att landskapsregeringen avser att minska miljöstödet och stödet till ekologisk odling. Att de inte fortsätter stöda upprätthållande av naturbeten som har stor betydelse för de öppna landskapen. Att djurens välbefinnande inte finns med som en del i programmet.

Vi är de första att beklaga att jordbruket blivit så beroende av stöd för sin överlevnad. Men jordbruksverksamhet inom EU ska kunna konkurrerar på lika villkor. Jordbruket har dessutom omfattande ringeffekter inom åländskt näringsliv och därmed också en stor samhällsekonomisk betydelse. Vi konsumenter är knappast heller villiga att betala den verkliga kostnaden för olika jordbruksprodukter.
Liberalernas lagtingsgrupp
Viveka Eriksson, Mats Perämaa, Katrin Sjögren, Torsten Sundblom, Tony Asumaa, Gunnar Jansson, Julia Birney