DELA

Södra linjen sparat mest

Det har alltid sparats mest på södra linjen
Den som har följt den mediala debatten om skärgårdstrafiken kan lätt få uppfattningen att skärgården består av kanske bara två kommuner. Debattinläggen liksom även tidningarnas egna artiklar har blivit enkelriktad. Risken finns därför att, hörs man inte så finns man inte, därav detta inlägg.
Skärgårdskommunerna har haft en tyst överenskommelse om att gärna kämpa för sin egen sak men inte på bekostnad av de andra skärgårdskommunerna. Läser man insända skrivelser liksom debattinlägg ser man att detta förhållande kanske inte längre gäller. Det är lätt att hitta lösningar på sina egna problem genom att föreslå indragningar på andra linjer som t ex Galtby-linjen.

Det senaste i raden av inlägg kommer från lagtingsmannen Karl-Johan Fogelström (S) som anser att Galtby-linjen kan läggas ner av ekonomiska skäl. Man undrar vilken konsekvensanalys som ligger till grund för ett sådant ställningstagande. Det är ju faktiskt så att det är av just den anledningen som man skall behålla den trafiken. Galtby-linjen är livsnerven för turism och näringslivet i den södra skärgården. Linjen utgör dessutom en synnerligen viktig länk i turistströmmen mot fasta Åland liksom för fisktransporter från Föglö. I stort sett varje tur har sin viktiga funktion, sommartid är det dessutom svårt att få plats. Tar man bort linjen finns det stor risk att kommunerna inte klarar sina uppgifter och det blir då kostsamt för landskapet. Ett inlägg av den här sorten stärker definitivt inte trovärdigheten hos våra lagtingsledamöter.

För fyra år sedan när jag för första gången kom med i diskussionerna om nedskärningar i skärgårdstrafiken var förslaget en neddragning på norra linjen med 2 %. Tvärgående linjen berördes mycket lite och Föglölinjen fick en kapacitetsökning med nästan 50 % i och med att Skarven kom in istället för Knipan. Förslaget för södra linjen var en neddragning med 20 %.
Nu blev minskningen inte så stor för södra linjen då regeringen insåg konsekvenserna av en sådan neddragning.

Hur ser då det senaste förslaget om nedskärningar ut. Uppgiften var att spara totalt ca 3000 gångtimmar.
Förslaget från trafikavdelningen är att Föglölinjen minskas med 744 timmar. Den norra linjen ökas med 972 tim. Den skärgårdsgemensamma tvärgående linjen minskas med 2417 tim och den södra linjen minskas med 1199 tim, en nedskärning på hela 35 % på södra linjen. Man behöver verkligen fundera över konsekvenserna även denna gång. Totalt utgör förslaget en minskning med 3388 tim.

Dessa siffror är framtagna av trafikavdelningen och ger förhoppningsvis en annan bild av den debatt som förs i media om skärgårdstrafiken.
Stig Brolin
Kökar