DELA

Socialnämnd undergräver RK-gårdens framtid

Ansvaret för äldreomsorgen, över dem som utformat det samhälle vi lever i, har av Finlands riksdag och Ålands lagting delegerats till kommunerna.
I en tid då debatten i vårt samhälle handlar om att utveckla äldreomsorgen har stadens socialnämnd valt att på ett katastrofalt sätt undergräva Röda Korsgårdens framtida verksamhet genom att först eliminera det bidrag som staden givit Röda Korsgården sedan år 1972 och därefter beslutat avlyfta nyttjandet av matservicen vid Röda Korsgården.
Matserveringen har alltid utgjort en viktig service för staden pensionärer, den är också en viktig verksamhet för att Röda Korsgårdens skall kunna fortleva. Om matgästerna halveras till antalet, som ett borttagande av hemtransporten innebär, minskar inkomsterna på ett sätt som gör att verksamheten vid Röda Korsgården inte kan fortleva.
Det är kommunernas ansvar att ordna äldreomsorgen. Genom att kommunen konkurrensutsätter tjänsterna, inte minst inom äldreomsorgen, har allt flere intressenter börjat utföra servicen. Faran i detta ligger i att helhetsansvaret för vården grumlas.

Följderna blir splittrade tjänster, som inte når positiva resultat. Det här bör förebyggas och ansvaret har de kommunala beslutsfattarna. Inte sällan uppfattar man som senior i vårt samhälle, att våra beslutsfattare inte själva någonsin kommer att bli gamla, att de aldrig behöver uppleva att dålig behandling är det som blir tacken till den generation som med svett och möda byggt upp vårt samhälle.
Olika organisationer och församlingar har en avgörande roll som de äldres förespråkare och framställare av rekommendationer. Frivilligarbetare och intressenter i form av bland andra pensionärs- och seniorföreningar, värnar om dem som är i dåligt skick och omsorgen om dem, som inte själva kan försvara sina intressen.

De anhörigas berättelser och olika undersökningar som gjorts i vårt land stöder uppfattningen, att man inte har tillräcklig kunskap om konkurrensutsättning. Åldersdiskrimineringen leder till att äldreomsorgen konkurrensutsätts oftare än andra kommunala verksamheter och då blir det fördelaktiga priset viktigare än kvalitet och god vård.
Man bör inte sikta på sparåtgärder för kommunen genom att konkurrensutsätta äldreomsorgen. Man får inte ersätta god vård och tillräckligt med personal med billiga undermåliga tjänster.
Värderingar, attityder och uppfattningar som kommunernas förtroendevalda har om de äldre, påverkar besluten. Värderingarna hos ledande tjänstemän och andra som arbetar inom äldreomsorgen, är av avgörande betydelse för att servicen ska bli bra. Förtroendemän, ledande tjänstemän, penningautomatföreningen, stiftelser, församlingar och ledare i föreningar är viktiga i arbetet som syftar till att främja de äldres välbefinnande.

En god kvalitet på åldringsvården och äldreomsorgen förutsätter ändå att alla medborgare är positivt inställda till de äldre. En för utsättning för att våra äldre i framtiden skall behandlas rättvist är att en ny lag om äldreomsorg fås till stånd. Då ökar kraven på äldreomsorgen, åldersdiskrimineringen minskar och de äldre får en likvärdig behandling jämfört med andra människor i vårt samhälle.
Jag har varit involverad i Röda Korsgårdens verksamhet sedan dess tillkomst år 1972, först som socialdirektör och medlem i Röda Korsgårdens direktion i 23 år och därefter som Röda Kors-aktiv i husets verksamhet i 19 år. Jag vill för det första att anbudsförfarandet beträffande hemtransporterna av mat från Röda Korsgården görs korrekt och för det andra, att även Mariehamn skall ta ett helhetsansvar för våra äldre och deras välbefinnande.
Leif Jansson