DELA

Socialdemokraternas syn på stadsstyrelsens budgetförslag

Stadsstyrelsen är nu klar med budgetförslaget för 2010.
Budgeten är allmänt sett välbalanserad. Det man kan fråga sig är om de budgeterade skatteintäkterna för 2010 kommer att hålla. Vi socialdemokrater tror att den finansiella krisen, långsamt börjar ebba ut. Fler och fler tecken finns på att den ekonomiska utvecklingen kommer igång igen i vår omvärld. Vi tror därför inte, som FS/OB, att vi kommer att drabbas av ”all världens katastrofer”, och därför måste börja nagga välfärden i kanten.
Investeringsnivån kommer att vara fortsatt hög under de närmaste åren med Trobergshemmet och Övernäs skola som största projekt.

Budgeten för 2010 visar ett överskott på nära 2 miljoner, trots de stora investeringarna och en i allt väsentligt bibehållen servicenivå till mariehamnarna. De s.k. finansiella nyckeltalen kommer att nästan vara i balans under de tre närmaste åren.
Mariehamns stad har sålunda en robust ekonomi, mycket tack vare en stram kostnadskontroll av stadsledningen och tack vare den välavvägda skattehöjningen socialdemokraterna initierade inför 2009.

Ändå är resultatet ca 1 miljon euro lägre än det skulle ha varit om inte landskapsregeringen skulle genomföra en rad sparåtgärder som direkt drabbar kommunerna.
Orsaken till minskningen av överskottet är utebliven indexjustering av landskapsandelarna, ingen kompensation för höjningen av grundavdraget och den brutala minskningen av landskapets bidrag till Medborgarinstitutet.
Det är ett stort misstag att slopa indexjusteringen av landskapsandelarna då ju kommunernas investeringar ska finansieras genom ökade landskapsandelar. Det är totalt obegripligt att samtidigt som landsskapsregeringen genom sin finansminister uppmanar kommunerna att investera mera, drar man ner på de landskapsandelar som ska finansiera dessa investeringar. Snacka om logik!

Glädjande är att vi fick igenom avgiftsfritt bad för ålders- och sjukpensionärer en dag i veckan under tider med låg besöksfrekvens i Mariebad. Detta är i enlighet med det av fullmäktige antagna Äldreomsorgsprogrammet.
Likaså positivt är att maxtaxan för barnomsorgen inte höjs, samt att syskonrabatten bibehålls. Detta är viktigt för att Mariehamn fortsatt ska vara attraktivt för barnfamiljer.

FS, OB och Liberalerna säger nej till fixar-Malte. Vi framförde på nytt förslaget att en vaktmästare på 60 % (en s.k. fixar-Malte) anställs i avtalsförhållande vid Räddningsverket från 01.03.2010 – 31.12.2010. Platsen skulle fyllas genom tillfälliga omplaceringar (alltså inga nyanställningar) från olika verksamheter inom staden. Kostnaden beräknas (netto) till 13.600 euro.
Förslaget fick dessvärre kalla handen från stadsstyrelsens FS, OB och liberaler (en liberal lade ner sin röst). Man frågar sig varför dessa partier inte vill genomföra en så efterfrågad service till en så blygsam kostnad.

Nu är det fullmäktiges tur att slutligt behandla och besluta om 2010 års budget för Mariehamns stad.

Socialdemokraternas stadsstyrelsemedlemmar
Kalle Fogelström och Barbro Sundback