DELA

Socialdemokraterna stöder kravet på ny lag mot våldtäkt

Samhället måste ge tydliga besked om att brott och kränkningar mot människors integritet och sexualitet är oacceptabla. Både i Finland och Sverige är lagstiftningen mot våldtäkt och sexualbrott föremål för debatt och förändring. Lagstiftningen är inte i takt med det allmänna rättsmedvetandet. Lagen behöver moderniseras och straffsatserna skärpas.
I dag är straffen för våldtäkt sådana i Finland att förövaren ofta kommer undan med villkorligt fängelse eller samhällstjänst. Finland är också det enda landet i Norden där gärningsmannen får ett lindrigare straff om offret druckit alkohol och på grund av berusning inte kan försvara sig.

Ålands socialdemokrater ställer sig bakom det upprop om ny lagstiftning mot våldtäkt och sexualbrott i Finland som Mia Hanström (S) tagit initiativ till. Vi ställer oss också bakom Ålands lagtings förhoppningsvis enhälliga beslut om att till Finlands riksdag föra en gemensam hemställan i samma ärende.
En ny lagstiftning bör utgå ifrån principen om allas lika värde och alla människors rätt till sexuellt självbestämmande. En kommande lagstiftning bör bygga på att sex ska vara en ömsesidig handling och bygga på ett samtycke i likhet med lagstiftningen i exempelvis Storbritannien. Brott mot den sexuella självbestämmanderätten och integriteten bör falla under allmänt åtal. Det är vanligt att offer och förövare känner varandra, vilket gör att många tvekar inför att väcka åtal.

En ny lagstiftning ska bygga på aktuell forskning och kunskap om genus samt hur människor reagerar i hotfulla situationer. Många kvinnor reagerar med passivitet i stället för med motstånd som en strategi för att överleva övergreppen. Den typen av situationer måste också lagen fånga upp. En kvinnas klädsel eller sexuella historia ska inte heller kunna användas som argument för en lindrigare dom för övergrepp.
Styrelsen för Ålands socialdemokrater