DELA

Socialdemokraterna alltid på de svagas sida

Signaturen "Rätt ska vara rätt" går till kraftigt angrepp mot socialdemokraterna. I sin första insändare påstår signaturen att socialdemokraterna övergivit de svagaste i samhället och exemplifierar detta framför allt med löneförmåner som tillkommer de offentligt anställda. Dessutom påstår signaturen att den disponibla inkomsten minskat för de med de lägsta inkomsterna.

”Rätt ska vara rätt" har givetvis rätt att i offentligheten vädra sitt missnöje, men det blir inte rätt om påståendena är fel eller annars bara skjuter över målet. För en fortsatt bra diskussion om en ytterst viktig fråga vill vi framföra följande.

Den nordiska välfärdsmodellen, som anses som den bästa i världen, är inte perfekt men den har några specifika drag som är viktiga att känna till. Den allmänna välfärden betyder att vissa samhälleliga förmåner tillkommer alla oberoende av inkomst. Allmän betyder att en förmån tillkommer alla. De viktigaste allmänna välfärdstjänsterna är utbildningen samt hälso- och sjukvården.
Alla har rätt till avgiftsfri grundutbildning och möjlighet till fortsatt utbildning. I våra grannländer diskuterar man en förlängning av den allmänna utbildningen antingen genom att förlänga grundskolan med ett tionde år eller att göra gymnasieutbildningen obligatorisk. Den allmänna hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla. Därför måste patientavgifterna vara låga. Socialdemokraterna vill att barn och unga ska befrias från patientavgifter.

Socialdemokraterna har också som enda parti krävt allmän tandvård. Landskapsregeringen har nu utökat den allmänna tandvården så att den kommer att beröra över 3000 fler personer sedan senaste val. Dessutom föreslås i nästa års budget att det ska bli möjligt i framtiden att med tandvårdssedlar ekonomiskt underlätta besök till den privata tandvården. I och med det skulle allmän tandvård i princip vara införd också på Åland. Ett fint resultat av samarbete med de övriga regeringspartierna.

I sin insändare blandar "Rätt ska vara rätt" ihop politiska beslut och beslut som fattats av arbetsmarknadens parter. De förmåner som till kommer de offentligt anställda är resultatet av förhandlingar mellan fackföreningarnas och arbetsgivarnas representanter. Det är inget som partierna tar beslut om eller blandar sig i.

Vid sidan av den allmänna välfärden finns det särskilda trygghetssystem för att kompensera olika målgrupper som på grund av olika sociala skäl behöver hjälp och stöd. Bland dessa system finns ekonomiska lättnader av olika natur samt direkta bidrag. Till de senare kan nämnas bostadsbidrag, arbetslöshetsersättningar, barnbidrag och FPA:s stödformer. Till personer med funktionsnedsättningar finns särskilda stöd och en hel del lagstadgade förmåner tillkommer personer med utvecklingsstörning. De stöd som finns för personer med små inkomster är av speciell karaktär.

För att de ska gälla alla berörda är skatteavdrag den bästa formen av direkta stöd. Landskapsregeringen vill införa allmän tandvård för de personer som har en årlig inkomst under 15 800 euro. Sjukdomskostandsavdraget gäller fortfarande till hundra procent för dem som har en inkomst under 15 000 euro. Höjningen av det allmänna avdraget i beskattningen finansieras på Åland av landskapsregeringen, vilket minskar trycket på kommunerna som inte tvingas höja kommunalskatten, åtminstone av det skälet. En höjning av kommunalskatten drabbar de med svaga inkomster mest eftersom skatten inte är progressiv. I och med detta förbättras den disponibla inkomsten för alla.

Om "Rätt ska vara rätt" vill vara trovärdig i sin kritik av socialdemokraterna så är det viktigt med fakta. Socialdemokraterna arbetar alltid för ökad rättvisa och jämlikhet, men vi behöver stöd för att genomföra våra förslag. Granska gärna de övriga partierna också om rätt ska vara rätt.
Carina Aaltonen
Socialminister
Barbro Sundback
Ordförande för socialnämnden i Mariehamn