DELA

Snabbare ryck krävs i kristider

Bra att regeringen lyssnar på djur- och markbönder och underlättar uttag av vatten från våra täkter. Däremot måste handläggningen göras mindre byråkratisk. I tider av extrem torka, den värsta i mannaminne, finns inget utrymme för pappersexercis. Akuta beslut måste tas och träda i kraft nu, inte i morgon eller om någon vecka.

För att rädda djur och det som finns kvar av grödorna krävs en allmän dispens för uttag av vatten enligt force major. Tillsättandet av en ”jourgrupp” för snabb handläggning är bra, men för att göra arbetet effektivt på bred front bör givetvis gruppen kompletteras med såväl politiker som företrädare för jordbruksnäringen.

Givetvis ska största möjliga miljöhänsyn tas i varje beslut, men att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från i första hand miljöområdet riskerar bli väldigt enögt. Nu måste jordbruk och nyttodjur ha företräde.

Sveriges regering visar handlingskraft och har utverkat ett undantag från EU:s byråkrati om att anslå ett krispaket 1,2 miljarder kronor till lantbrukarna. Ålands Framtid förutsätter att Ålands regeringen redan för förhandlingar med Bryssel om motsvarande krisstöd till våra djurägare och lantbrukare. Om inte, är det oförlåtligt.

Våra jordbrukare , specialodlare och djurägare är oerhört viktiga såväl för export som vår självförsörjning. I tider med allt snabbare kast i klimatet måste våra myndigheter ha färdiga planer för akuta beslut för extra ordinära åtgärder.

Att det finns solidaritet i vårt samhälle visar Jesper Blomsterlund/Rafaels Ab som upplåter sin bergstäkt för bevattning. Det visar att torkan berör oss alla och att den som har kan göra skillnad genom att dela.

Ålands Framtid kommer att aktualisera frågan om en allmän beredskapsplan under hösten.

ÅLANDS FRAMTID