DELA

Smarta energilösningar behövs nu

Utsläppen från den åländska energiförbrukningen är fortfarande alltför stora. Per invånare släpper vi ut mer växthusgaser än det fastländska och det svenska genomsnittet. Det åländska samhällets lösningar på klimatutmaningen måste bli fler.

Jorma Ollilas energirapport för Nordiska ministerrådet släpptes häromveckan med en rad åtgärdsförslag. Bland annat föreslogs Åland som testområde för smart energi, vilket i medierna har fått stor positiv respons.

Vi har soltimmar, goda vindförhållanden, en strategiskt viktig placering mellan två elprisområden, och ett hållbarhetsarbete som alla samhällsaktörer ställt sig bakom via nätverket bärkraft.ax. Ålands sjätte strategiska utvecklingsmål är ju som det lyder ”markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet” – men för det krävs stora insatser.

En energiomställning kräver att gemensamt ägda resurser riktas in på satsningar inom förnyelsebar energiproduktion, smarta hem, smart grids, elektrifiering av fordonsflottan och effektiv energirådgivning. Ålands teknologi- och energicentrum (ÅTEC) menar att alla dessa åtgärder är nödvändiga och fullt gångbara.

Ålands Natur & Miljö väntar med iver att energi- och klimatstrategin för Åland fastställs efter lagtingets sommaruppehåll. Efter det bör strategin ytterligare konkretiseras så att de effektivaste åtgärderna som överbryggar gapet mellan nuläge och vision kan vidtas. I detta arbete behövs alla samhällssektorer.

Till skillnad från Jorma Ollila, Fortum och andra marknadsliberala tänkare hävdar vi att samhället måste gå in och subventionera utvecklingen av förnyelsebar energiframställning och att stöden till det icke-förnyelsebara försvinner med omedelbar verkan. Om förnyelsebart på allvar ska konkurrera med fossila bränslen behöver det nämligen ske på lika villkor. Enligt internationella valutafonden (IMF) subventionerar världen fossila bränslen med mer än de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna globalt. Det förefaller rimligt att förnyelsebara energikällor ska ha minst samma subventionsgrad.

För att Åland ska vara ett föredöme i att skapa hållbara lösningar för dagens och framtidens utmaningar måste hela samhället skriva på samma papper – Åland ska bli skyltfönstret mot världen för smart energi.

Ålands Natur & Miljö