DELA

Slå vakt om våra utskärsområden

I Nya Åland 11.9.2015 ingick en notis om ”Nya farleder i skärgården”, inom ramen för ett ADAPT-benämnt projekt (ÅLR & Stockholms län).

Håkan Kulves och Jörgen Eriksson publicerade ju för ett antal år sedan en karta med tre utskärsområden inritade, områden av omistlig karaktär och vilka borde hållas fria från farleder, master, vindmöllor och andra teknikaliterer som skulle påverka landskapsbilden och den biologiska rikedomen. Alla tre områden är även mig bekanta, och jag förenar mig med deras bedömning om deras unika karaktär.

För något år sedan lyfte jag i de åländska tidningarna ånyo upp deras förslag, och föreslog att de skulle inrättas till ”landskapsvårdsområden”. Citationstecknen på grund av att det begreppet inte (ännu) är känt i åländsk lagstiftning.

Ett av områdena utgjordes av utskärgården W om Eckerö, numera ett Natura 2000-område. Ett annat utgörs av utskärgården från Rannöarna i NW till Storklyndan i NE och ned till farleden mellan Hummelvik och Enklinge. Det tredje utgörs av Kökars SE skärgård.

Vid en radiointervju med ”vindmölle-Lindqvist” nämnde Henrik Lindqvist att de tre områdena beaktats vid planeringen av vindmölleområden på Åland, att man aktivt valt att hållas borta från dem.

Jag vill med dessa rader bara försäkra mig om att ansvariga miljömyndigheter är medvetna om dessa planer och slår vakt om att de tre ovannämnda utskärsområdena inte kommer att beröras av nya farleder, och andra landskapsomformande åtgärder.

Torsten Stjernberg