DELA

Skytteprov – jakt med kulgevär

Till Ålands landskapsregering, jaktförvaltningen.
Vi föreslår härmed att Ni måtte utveckla och införa ett åländskt skytteprov för kulgevärsjakt, gemensamt för jakt på hjortdjur, vildsvin, säl och björn.
I dag har vi skytteprov enbart gällande älgjakt och det förefaller ologiskt att inte en viss skytteberedskap krävs även för alla ovannämnda viltslag.
Samtidigt kan vi konstatera att dagens älgskytteprov är missanpassat och överarbetat med tanke på det stora antalet provskott samt den tävlingsskyttebetonade hastigheten på löpmåltavlan.

I detta
sammanhang vill vi påpeka hur viktigt det är att vi som medlem i EU kan försvara oss med en hög grad av etisk jaktberedskap inför kritiska röster bland de europeiska jaktmotståndarna.
Idealet vore förstås ett gemensamt nordiskt kulgevärsskytteprov.

Avslutningsvis hänvisar vi till e-mail-korrespondens i detta ärende mellan Christian krogell (jord- och skogsbruksministeriet) och Anders Grahn (Svenska jägarförbundet) som vi tidigare tillsänt Eder.
Vi ber Er härmed att allvarligt begrunda detta förslag till ett gemensamt (nordiskt) kulgevärsskytteprov och vi emotser med intresse Ert svar på denna skrivelse.
Med viltvårdshälsning i Mariehamn den 9 maj 2010
Ålands Viltvårdare r.f.s styrelse
gm Bertil Sundblom
sekreterare