DELA

Skrotbilar berör oss alla

Skrotbilar har varit ett hett ämne den senaste tiden och har engagerat tjänstemän, politiker och allmänheten bland annat i lokaltidningarna och på sociala medier. Vi på Mise vill här ge vår syn på skrotbilsproblematiken. Behandlingen av skrotbilar har ökat markant hos Mise de senaste åren och har blivit ett växande problem.

Nedan följer statistik på inkomna skrotbilsärenden till Mise.

År 2013: 1 bil

År 2014: 4 bilar

År 2015: 7 bilar

År 2016: 17 bilar

Hittills under 2017: 13 inkomna ärenden.

Mise har i dagsläget 20 pågående skrotbilsärenden (vissa från tidigare år) samt 8 som finns på Mises uppsamlingsplats, det vill säga totalt 28 ärenden.

Ägaren kan välja att själv föra bilen till skroten eller att befullmäktiga Mise att skrota bilen. Då ägaren själv för bilen till skroten kostar det 20 €, men om skroten kommer och hämtar bilen tillkommer det 30 € i transportkostnader (+ 20 för skrotning, totalt 50 €). Samma priser om Mise gör det. För tillfället är Saltviks bilskrot den enda auktoriserade bilskroten som tar emot skrotfordon på Åland.

Skrotbilsärendena tar i dagsläget mycket tid och energi i anspråk, både för Mises handläggare och för anmälaren (t.ex. ett bostadsbolag som har bilen stående på sin parkering). Att bara spåra en ägare och delge beslut om flytt av fordon kan ibland ta flera dagar i anspråk, då det ofta är oklara ägarförhållanden. Om Mise inte får tag på ägaren stannar hela hanteringsprocessen upp, eftersom ägaren först måste få en chans att flytta sitt fordon frivilligt innan ett beslut om tvångsförflyttning tas. Efter att ägaren delgivits och besvärstiden löpt ut kan bilen flyttas till Mises uppställningsplats. Om ägaren inte självmant flyttar sin bil eller ger fullmakt åt Mise att skrota bilen polisanmäler Mise ägaren för nedskräpning i samband med flyttning av bilen till uppställningsplatsen.

Bilarna vandaliseras , blir utsatta för avfallsdumpning och kan bli en fara för barn och djur med krossat glas och liknande. De förfular även miljön och läcker ibland miljöfarliga ämnen. Ett skrotbilsärende blir även ekonomiskt belastande för Mise och beräknas grovt räknat kosta i snitt ca 350 €/skrotfordon, vilket inkluderar inspektioner, handläggningstid, transporter, hyror för uppställningsplats mm. I slutändan är det dock hushållen som betalar för hanteringen av dessa ärenden genom renhållningsavgifterna, om kostnaderna inte betalas av fordonsägarna. För att snabba upp processen har Mise sett över sina rutiner angående skrotbilshandläggning och principdokumentet som styr handläggningen har uppdaterats så att handläggningstiden ska kunna kortas ner.

Mise vädjar till alla fordonsägare att sälja sitt fordon eller skrota det, eftersom det kan leda till betydande ekonomiska bekymmer för ägaren om inte ägarbytet registreras hos Motorfordonsbyrån och det förfular även vår närmiljö och leder till mindre parkeringsplatser. Detta problem är inte bara ett problem för Mise och medlemskommunerna, utan för hela Åland.

Handläggarna vid Mise