DELA

Skolpsykologsituationen i Mariehamn

Skolpsykologer har en ytterst viktig funktion för att tillgodose barnens behov. Ifall samhällets beslutsfattare på alla nivåer förstår vikten av denna yrkesroll kan vi tillsammans åstadkomma en bättre elevvård.
I dagsläget finns det inom Mariehamns stads grundskolor en enda skolpsykolog, vars arbetstid endast till 60 procent är förlagd till skolan. Resterande 40 procent omfattar barnomsorgen. Den andra skolpsykologtjänsten, som inrättades i Mariehamn år 2002, har sedan 1. 8. 2003 i praktiken bestått av en tillfällig tjänst som skolkurator.

Vi inom Ålands Psykologförening finner situationen alarmerande för barnen i Mariehamn och vill framhålla skolpsykologens betydelse för skolans elevvård och barnsomsorgen.
En mycket central del av skolpsykologens arbete utgörs av viktiga utredningar. Dessa varken kan eller får utföras av annan yrkesgrupp såsom skolkurator eller hälsovårdare. En utredning inbegriper samtal med det berörda barnet, föräldrar och personal, tester, observationer, tolkning av testerna, sammanställning av all information samt utlåtanden och feedback till barn, föräldrar och personal. Tillsammans med arbetslaget, barnet och barnets föräldrar utformar skolpsykologen sedan en handlingsplan som kontinuerligt följs upp.

Det är synnerligen angeläget att barn och ungdomar med exempelvis inlärnings- och koncentrationssvårigheter eller andra psykologiska problem någorlunda snabbt får en grundlig utredning av sina förmågor, och svårigheter. Detta är en förutsättning för att barnet ska kunna ges möjlighet att ta del av läroplanen på ett sätt som är anpassat efter det enskilda barnets behov. Skolpsykologens roll är av största betydelse för planerandet, genomförandet och uppföljningen av ett för barnet ändamålsenligt program med realistiska målsättningar.
Elevvårdsarbetet är avgörande för att förebygga problem med den mentala hälsan och dessutom föreskrivet i lag. Kommunerna måste därför se till att de anställda ges en rimlig chans att uppfylla de ansvarsfulla arbetsuppgifter som ålagts dem.

För att kunna göra ett gott och genomgripande arbete måste en skolpsykolog ha tillräckligt med tid. En enda psykolog inom Mariehamns stad har ingen möjlighet att hinna med alla de barn samt alla övriga ärenden som hör till hans eller hennes arbetsuppgifter inom både barnomsorg och skola, såsom, stödsamtal med enskilda barn, handledning av personal och föräldrar, samordning av insatser med samarbetspartners inom social- och hälsovård.
Dessutom bör man betänka att det på Åland inte finns samma utbud av alternativa tjänster som på fastlandet eller i Sverige. Vi har skolpsykologer samt Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). Vi bör inse att ju tidigare barnet får hjälp med sina problem desto bättre för barnets utveckling. Samtidigt är den arbetsinsats som krävs mindre om man kan ingripa, hjälpa och stödja innan problemen vuxit och fått tråkiga påföljder.

På Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen är trycket stort. Om skolpsykologerna på Åland ges tillräckliga förutsättningar att utföra sitt arbete, såväl förebyggande som behandlande, minskar belastningen på BUP.
Sammanfattningsvis vill vi framhålla det stora ansvar som politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare samt alla vi vuxna har för våra barn. Vi är skyldiga att ge dem den omsorg de behöver och har rätt till.
Vi vill samtidigt påpeka att vårt ställningstagande för en skolpsykologtjänst inte innebär att vi tar ställning emot en skolkuratorstjänst. Vi ser kuratorns arbete inom skolan som lika viktigt, men kuratorns arbetsuppgifter skiljer sig i väsentliga drag från psykologens. Därför kan en skolkurator inte ersätta en skolpsykolog.
Mariehamn 6.12.2006
Styrelsen för Ålands Psykologförening r.f.