DELA
Foto: PRIVAT<07_Bildrubrik>BERÖR Flyktingkrisen berör oss alla på ett eller annat sätt, skriver insändarskribenterna från Hem och skolas centralorganisation. Bilden är tagen av sjöräddaren Jens Mattsson som i vintras arbetade som volontär för Gula båtarna i Medelhavet.

Skolan skapar värderingar

Flyktingkrisen berör oss alla idag på ett eller annat sätt. Den rådande situationen väcker frågor och också rädslor hos barn och vuxna. De vuxnas agerande och förhållningssätt har en avgörande betydelse för hur våra barn nu och framöver kommer att förhålla sig till invandring och de människor som av olika orsaker har sökt sig hit. Det är viktigt att vi vuxna, både i våra hem och i skolan, diskuterar den nya situationen utifrån fakta och utgående från den värdegrund som vår skola och samhället vilar på. Vad är då den värdegrund som många idag vill hänvisa till?

Begreppet värdegrund ses ofta som en självklarhet men det är ändå rätt sällan vi tar oss tid att reflektera och problematisera kring det. Den finländska skolans värdegrund tar avstamp i vissa allmänmänskliga värden som t.ex. de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Men det finns också värden som är föränderliga.

Enligt läroplanen skall man i skolan tillsammans med elever och föräldrar diskutera värden och hjälpa elever att formulera och utveckla sin egen etiskt och moraliskt försvarbara värdegrund. Värdegrundsdiskussioner ska enligt läroplanen föras på skolans initiativ både med elever och föräldrar.

Värdegrunden är alltså inte oföränderlig eller statisk vilket innebär att skolan som institution i mycket hög grad är med och påverkar och skapar värderingar. Frågan är om värdegrundsdiskussioner idag i tillräckligt hög utsträckning är en integrerad och systematiserad del av skolans dagliga verksamhet. – Ordnas det värdegrundsdiskussioner i er skola?

Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen tas i bruk hösten 2016. I den slås fast att skolan ska stödja elevernas utveckling till humana människor som strävar efter sanning, godhet och skönhet samt rättvisa och fred. Man konstaterar att det visserligen finns en motsättning mellan denna strävan och den rådande verkligheten men att skolans uppdrag är att ge eleverna redskap att hantera dessa motsättningar på ett etiskt och empatiskt sätt och våga försvara det goda.

Vidare slår läroplanen fast att skolan bygger på det mångskiftande finländska kulturarvet som har formats och kontinuerligt formas genom växelverkan mellan olika kulturer. Eleverna ska handledas i att lära sig att se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden.

Idag har rasistiska uttalanden och handlingar blivit allt synligare i vårt samhälle. Dagligen läser vi om rasistiska utspel, både verbala och rent fysiska. Förbundet Hem och Skola uppmanar skolor och föräldraföreningar att kraftigt ta avstånd från alla rasistiska utspel och allt hatprat. Vi vill att man både i skolor och hem istället ger utrymme för diskussioner om värderingar och mänskliga rättigheter.

Kärnfrågan är hur man som enskild individ och som del i ett kollektiv kan bidra till en samhällsutveckling som är etiskt och moraliskt försvarbar. Det är genom bildning och dialog vi blir beredda att möta utmaningar som en global värld och ett mångkulturellt samhälle för med sig.

Styrelsen för Förbundet Hem och Skola

genom

Heidi Harju-Luukkainen

ordförande

Micaela Romantschuk

verksamhetsledare