DELA

Skogsbruk kan förhindra ohemul skatt

Åländska fastighetsägare har nu börjat få ta del av skatteförvaltningens blanketter ”Fastighetsbeskattning 2018/Deklarationsdel”. För ett betydande antal mottagare innehåller blanketten det otrevliga beskedet att skatt även ska betalas för hittills helt obeskattade markområden.

Skatteförvaltningen börjar nämligen fr.o.m. 2018 tillämpa principen om att även helt värdelös mark ska beskattas. Dessa s.k. impediment anser skatteförvaltningen, med hänvisning till över 20 år gamla rättsfall, har nu plötsligt ett beskattningsvärde om minst 0,75 € per kvadratmeter. Sedan spelar det ingen roll om bl.a. holmar och skär aldrig kommer att få något annat än rent känslomässigt värde för ägaren.

Eller att dylik mark på inget sätt kan jämföras med områden som enligt ett gammalt finskt värderingssystem ska betraktas som byggnadsmark.

Allt detta har undertecknad riktat kraftig kritik mot allt sedan skatteförvaltningen senaste höst i smyg inledde en översyn av fastighetsregistret för åländsk del. Med ”i smyg” avser jag underlåtenheten att upplysa skattetagarna (= kommunerna) om att det fanns felaktiga registeruppgifter vars korrigering som skulle få stora konsekvenser. Allt detta är nu historia.

Alla som har impedimentmark i Brändö, Saltvik eller Sottunga är bara att gratulera eftersom nämnda kommuner inte uppbär någon s.k. allmän fastighetsskatt. Men för alla andra fastighetsägare som äger mer än en hektar som inte betraktas som s.k. tomtmark, har orsak att följa med lagtingets verksamhet den kommande månaden.

Lagtinget behandlar nämligen som bäst ett lagförslag som ger kommunerna möjlighet att befria mark som inte betraktas som tomtmark från skatt. Syftet är förstås att motverka skatteförvaltningens egenmäktiga förfarande men kommer att i några fall ge kommunerna ett omfattande merarbete. Den dag lagen väl träder ikraft kan fastighetsägare hos kommunen inom vars gränser marken ligger, anhålla om befrielse från skatt.

Förhoppningsvis kommer kommunerna att vara positiva till varje ansökan. Ålands kommunförbund kommer här att få en viktig roll i att skapa rekommendationer om hur kommunerna ska gå tillväga.

Jag har fått en hel del frågor om vad en drabbad fastighetsägare ska göra i detta läge eftersom det uppstår en period av osäkerhet. Redan den 8 eller 15 maj ska fastighetsägarna korrigera uppgifterna enligt skatteförvaltningens uppmaning. Den åländska lagen träder sannolikt ikraft först under sommaren. Även om jag personligen är övertygad om att nämnda lagförslag inte kommer att stöta på patrull, kan en fastighetsägare lämna in korrigerade uppgifter och t.ex. hävda att det bedrivs skogsbruk på ägorna. Jord- och skogsbruk ger automatiskt skattebefrielse även för impediment. Det vore även tacksamt med ett antal besvär riktade till förvaltningsdomstolen i syfte att få skatteförvaltningens interna värderingsprinciper granskade av en utomstående instans.

HARRY JANSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT