DELA

Skev bild av JO-beslutet

Reportaget om JO-beslutet i Nya Åland den 25 januari ger en skev bild av beslutet.

Reportaget handlar om JO:s beslut angående grannarnas klagomål på landskapsregeringens tillsyn av Ålandskomposten.

JO skriver: ” I mitt tycke borde tillsynsmyndigheten vid omständigheterna som beskrivs ovan ha tagit reda på huruvida det i ärendet finns anledning att i stället för de uppmaningar och bestämmelser som utfärdats vidta andra åtgärder enligt artikel 46 i förordningen om animaliska biprodukter.”

Landskapsregeringen har gjort en sådan bedömning och konstaterat att smittskyddet uppfylls vid Ålandskomposten. Minimikravet är att komposten ska behandlas vid 70 C under 1 timme och i processen behandlas komposten vid över 70 C under 1 dygn. Mikrobakteriella prover som analyserats har också visat godkända resultat.

JO skriver: ”Klagande har kritiserat att landskapsregeringen inte har lämnat ut de begärda handlingarna och att landskapsregeringen inte heller i övrigt har besvarat brevet. Enligt den utredning som jag har erhållit har landskapsregeringen besvarat denna begäran om utredning och handlingar bland annat genom att sända en del av de begärda handlingarna, men inte förrän den 8.9.2014. Landskapsregeringen har således inte behandlat ärendet utan oskäligt dröjsmål på det sätt som krävs enligt 20 § i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland”

Landskapsregeringen beklagar att handlingarna inte lämnades ut inom skälig tid.

Ett arbete kommer att påbörjas för att undersöka möjligheterna att på sikt överföra åtminstone delar av landskapsförvaltningens uppgifter till riksmyndigheterna.

andskapsregeringen kommer även fortsättningsvis att agera utifrån gällande lagstiftning om brister upptäcks vid den offentliga kontrollen av Ålandskomposten.

Mona Kårebring-Olsson, miljöingenjör

Anna Nilsson, tillfällig utredare

Miljöbyrån