DELA

Skenande kostnadsutveckling inom ÅHS

Regeringens förslag till andra tilläggsbudgeten för landskapet Åland balanserar på 6,96 miljoner euro netto. Om lagtinget antar tilläggsbudgeten så har totalt 347 698 000 euro budgeterats för år 2012.
Denna andra tilläggsbudget brukar också kallas ”städarbudget” för att få landskapets inkomster och utgifter att balansera och se bra ut. Så länge landskapet har pengar i sin kassa kan man göra på det här sättet. Men då pengarna är slut så återstår bara att traska till banken och be om mera för att få finanserna i balans. Denna dag börjar så småningom närma sig om inte regeringen får kontroll och styrning på landskapets ekonomi under detta budgetår.

Det som vi Liberaler och också övriga medlemmar i finans- och näringsutskottet har erfarit som ett av de allra största hoten för att landskapets budget inte når balans år 2015 är ÅHS. Verksamhetsutgifter på ÅHS utgör idag redan drygt 40 procent av landskapets totala driftskostnader på 190 miljoner euro, varför det är helt nödvändigt att få kontroll över myndighetens skenande kostnadsutveckling.
ÅHS inkomster kommer nämligen sannolikt ytterligare att underskridas med 300 000 euro utöver 1,6 miljoner euro som regeringen föreslagit i sin andra tilläggsbudget. Totalt betyder det att ÅHS kommer att få in 1,9 miljoner euro mindre intäkter än vad som ursprungligen var budgeterat för dess verksamhet för år 2012.

Vad gäller kostnadssidan för år 2012 ser det lika mörkt ut. Kostnaderna för ÅHS kommer med all sannolikhet att överskridas med ytterligare 400 000 euro utöver summan på 1,2 miljoner euro som regeringen begär att landskapet ska godkänna i sin andra tilläggsbudget för år 2012. Totalt blir kostnaderna 1,6 miljoner euro större än vad som budgeterades för år 2012.
Avvikelserna på totalt 700 000 euro från regeringen förslag till tilläggsbudget blev känt för oss Liberaler och övriga i finans- och näringsavdelningen under ärendets behandling.

På initiativ av Liberalerna har därför finans- och näringsutskottet valt att inte göra justeringar på denna summa i förslaget till andra tilläggsbudget genom att så stora kostnadsökningar måste enligt lagtingsordningen ske enbart utgående från förslag från landskapsregeringen. I detta fall har inget motiverat förslag att ändra tilläggsbudgeten inkommit från landskapsregeringen.
Att inte landskapsregeringen kan motivera sina ökade kostnader på ÅHS i en tilläggsbudget för landskapet Åland ser vi Liberaler som mycket allvarligt. Det här visar tyvärr på att en kostnadskontroll helt saknas både hos ÅHS styrelse som hos landskapsregeringen vad gäller verksamheten på ÅHS.
I den andra tilläggsbudgeten för år 2012 som nu ska behandlas av lagtinget så begär landskapsregeringen om totalt 3,5 miljoner mera pengar till ÅHS. Tidigare har regeringen aviserat att de tänker dra in 47 tjänster under år 2013 för att spara 2,5 miljoner euro. Nu när två veckor av det nya budgetåret 2013 gått så vet vi redan att fast landskapsregering tar bort 47 tjänster under det kommande året så ökar ändå det strukturella budgetunderskottet med en miljon euro för landskapet.

Målsättningen med att få landskapet Ålands budget i balans för denna regering börjar snart vara ett minne blott om man inte snarast får kontroll över ÅHS skenande kostnadsutveckling och dess ledning samt vidtar strukturella åtgärder i landskapets verksamhet. Schackbrädet är utplacerat. Nu är det dags att börja flytta på pjäserna.
Den liberala lagtingsgruppen
Tony Asumaa
Mats Perämaa
Katrin Sjögren
Viveka Eriksson
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom