DELA

Skatteundantaget sett ur ett stadsperspektiv

Vid ingången av året informerades om nya konsekvenser av det så kallade skatteundantaget. En ny tullkodex skulle införas stegvis. Handeln, också med riket, skulle komma att försvåras. Samtliga försändelser måste börja förtullas.

Tidningen Nya Åland konstaterade att när Finland anslöt sig till EU valde Åland att följa med in i unionen under vissa förutsättningar. Fortsatt taxfree-försäljning ombord på färjor i trafik till och från Åland ansågs ha betydelse för ö-ekonomin. Men Åland omfattas också av samma exportförfarande som handeln med tredjeland inom EU:s skatteområde.

Enligt tidningen framför Företagarna på Åland att exportförfarandet redan lett till att Ålands BNP inte längre växer i takt med befolkningsökningen och exportinriktade företagare i landskapet har inte en chans att konkurrera med omvärlden inom e-handeln.

Företagare ställer frågan huruvida kryssningsresenärer tillåts gå iland och konsumera restaurang- och hotelltjänster. Under de senaste månaderna har kritiken vuxit allt mer. I de lokala nyhetsartiklarna kan vi läsa att de enskilda företagarna har stora problem med de tilltagande skattegränshindren. Mariehamnare som önskar importera varor från riket möts allt oftare av informationen att handel inte sker med kunder på Åland.

 

För landskapsregeringens del förefaller det vara näringsministern som skall hantera konsekvenserna gällande genomförandet av EU:s nya tulldirektiv. Han säger enligt lokala media att det kan bli aktuellt med någon form av ekonomisk kompensation i landskapsbudgeten för år 2022. En kompensation som sedan årligen sker på bekostnad av samhällstjänster till enskilda.

Jag föreslår att staden tar en ledande roll när det gäller att skapa faktaunderlag för hur situationen ser ut. Utgör dagens skatteundantag mer skada än nytta för mariehamnaren? Innebär skatteundantaget överföringar (lättnader/förmåner) till rederi- och taxfreeanknuten verksamhet på bekostnad av såväl företag som enskilda stadsinvånare och staden Mariehamn? Omöjliggör skatteundantaget e-handel och vilka är konsekvenserna?

Jag ser gärna att staden utser en grupp som analyserar läget och redogör för och beskriver en avvägning av positiva och negativa följder nu drygt tjugosex år efter införandet av skatteundantaget. Staden kunde efterhöra om landskapsregeringen vill medverka och eventuellt bistå med finansiering av en utredningsresurs för analysen som ett avgränsat och inte årligt återkommande uppdrag. Det vore till fördel att Företagarna på Åland skulle bjudas in att medverka.

LEIF HOLLÄNDER (OB)