DELA

Skatterabatten strider mot likabehandlingsprincipen

Likformighetsprincipen är en grundläggande huvudregel som skall säkerställa att alla skall behandlas lika. När det gäller skatt innebär det att alla som har lika inkomst skall betala lika skatt. Neutralitetsprincipens grundtanke är att skatten skall vara neutral. Tanken är att skattereglerna inte skall påverka den skattskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Det bör framhävas att denna strävan bygger på en tanke om icke diskriminering . Det bör även framhållas att lagstiftaren inte bör uppmuntra till skatteplaneringstransaktioner eftersom detta inte skapar någon tillväxt ur nationalekonomisk synvinkel.

Landskapsregeringen skatterabatt till särskilt utvalda strider enligt min uppfattning mot ovannämnda principer. Den största orsaken är att man inte beaktar samtliga inkomster som man gjorde med grunden för anpassningsbidrag för lagtingsmän. Dessutom är framställningen så bristfälligt dokumenterad och motiverad att de som skall besluta inte har en rimlig chans att överblicka varken principer eller konsekvenser. Brytpunken för att förvandla förvärvsinkomst till kapitalinkomst ligger i närheten av den förvärvsinkomstgräns som finns föreslaget i framställningen. Varje euro av förvärvsinkomster som omvandlas till kapitalinkomst är skatteläckage från det åländska samhället. Skattekraft som kan användas till välfärd och tillväxtbefrämjande åtgärder.

En konsekvens är att den som har 35 500 euro i förvärvsinkomst får ingen skatterabatt medan den som har 34 000 euro i förvärvsinkomst + 75 000 euro kapitalinkomst = totalinkomst 109 000 euro får full skatterabatt. Ett kännetecken för en rättstat är att man beaktar ovannämna principer. Om vår omvärld uppfattar att beskattningen på Åland sker enligt godtycke kan det få väldigt negativa effekter på nya företagsetableringar.

Magnus Lundberg