DELA

Skärmtid orsak till ungas ohälsa

Våra ungdomar och barn mår allt sämre.

Behovet av stödpersoner i daghem och skola ökar samtidigt som det är svårt att få tag i skolkuratorer och psykologer.

Det har under senaste tid gjorts undersökningar, talats och skrivits endel om den psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar. Många som jobbar inom barndagvård och skola kan även vittna om detta.

Vad beror det på?

Inom det pedagogiska området talar man om en förändring som sträcker sig 8–9 år bakåt i tiden där bland annat koncentration, samarbete och förmåga att vänta (tålamod) försämrats.

Erfarenheten stämmer överens med undersökningar som visar att den tilltagande skärmtiden (telefon, platta och dator) radikalt försämrar inlärning av den traditionella skolundervisning samt det fysiska närvarandet och det psykiska måendet hos våra barn och unga.

Det innebär inte att digitala hjälpmedel är av ondo, utan tvärtom ett pedagogiskt hjälpmedel i olika sammanhang.

Ansvaret faller tillbaka på oss vuxna som måste föregå med gott exempel och dessutom vara mycket mer tydliga och konkreta med barn om hur mycket skärmtid som är okej.

Hur och när samtalar vi med våra barn? Lär vi dem social samvaro? Sätter vi tydlig gräns och tid när mobilen ska läggas bort eller ska våra barn/ungdomar ha tillgång till sin mobil/dator dygnet runt, som en rättighet?

Måste det gå så långt som en rekommendation från WHO eller annat internationellt organ innan vi vuxna/föräldrar i ett förebyggande, tidigt skede i livet sätter gränser?

Och hur ersätter vi all skärmtid? All forskning visar att barn och ungdomar behöver mer fysisk aktivitet, kärlek och framförallt fysisk närvaro av föräldrar och vuxna.

Vi föreslår därför att Ålands regering omgående tillsätter en arbetsgrupp med kompetens och bred förankring i verkligheten för att ta fram ett åtgärdsprogram för stävja och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

Det handlar inte om raketforskning. Det handlar om närvaro och att i verkligheten finnas tillhands. Vi kan alla hjälpas åt. Låt oss därför, med start idag, begränsa vår egen skärmtid och tillsammans med våra barn och unga ge varandra en fysisk kram.

Det är alltid en början.

LINDA JANSSON

PEGGY ERIKSSON

JONNY LANDSTRÖM

ANDERS ERIKSSON

PELLE HÄGGLUND

MAGNUS JANSSON

BRAGE EKLUND

GUNDER ANDERSSON

GUNNAR GRANLUND

ROLF GRANLUND

ÅLANDS FRAMTID